Adobe - Pravidlá a podmienky

Množstvo
Oprávnené organizácie môžu požiadať počas fiškálneho roka (od 1. júla do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka):

  • Neobmedzený počet dotované produkty,,
    a súčasne
  • o neobmedzený počet ročných, mesačne platených členstiev k plánom Creative Cloud.

Rozpočet
Pre produkty Acrobat Pro 2020 sú oprávnené organizácie s ročným prevádzkovým rozpočtom vo výške 10 milióna USD alebo menej (resp. ekvivalent v Euro).
Ostatné produkty sú k dispozícii všetkým oprávneným organizáciám, bez ohľadu na výšku ich ročného rozpočtu.

Účasť v programe darovania spoločnosti Adobe
Iba neziskové organizácie a knižnice: O tento softvérový dar môžu požiadať iba oprávnené neziskové a dobročinné organizácie a verejné knižnice podľa kritérií programu Techsoup.
Obmedzenia podľa typu aktivít: Všetky typy oprávnených organizácií majú nárok na produkty poskytované cez tento darovací program.
Pravidlá a podmienky: Organizácie, ktoré požiadajú o produkty spoločnosti Adobe, musia súhlasiť s príslušnými pravidlami a podmienkami ich používania.
Anti-diskriminačná politika: Pre účasť v programe darovania nie sú oprávnené organizácie, ktoré obhajujú, podporujú alebo praktikujú diskrimináciu na základe veku, rasového alebo etnického dôvodu, pohlavia, príslušnosti k národnostnej menšine, z dôvodu zdravotného alebo mentálneho stavu, veľkosti, vierovyznania, sexuálnej orientácie, z politického dôvodu alebo sociálno-ekonomického pôvodu. Pre prijímanie softvérových darov musí byť organizácia schopná a ochotná potvrdiť, že je nevylučujúca a nediskriminujúca zo žiadneho z uvedených dôvodov.
Prípadové štúdie: Príjemca softvérových darov musí byť schopný a ochotný poskytnúť spoločnosti Adobe podklady pre vypracovanie prípadovej štúdie alebo referenciu na darovaný produkt.

Poskytovanie produktov

  • Samostatné dotované produkty sú poskytované iba oprávneným organizáciám, nie jednotlivcom.
  • Produkty poskytované cez zľavnené ceny môžu využívať iba jednotlivci, ktorí sú členmi, pracovníkmi alebo dobrovoľníkmi oprávnených organizácií.
  • Akékoľvek produkty spoločnosti Adobe získané prostredníctvom tohto programu darovania nesmú byť prevedené na inú organizáciu, ďalej darované alebo predané.