Asana - Pravidlá a podmienky

 • Množstvo: Aby ste získali zvýhodnený prístup pre všetkých členov organizácie, stačí, ak organizácia raz ročne požiada o jeden produkt spoločnosti Asana prostredníctvom programu TechSoup Slovensko.
 • Rozpočet: Nárok na zvýhodnené ceny produktov majú organizácie s ročným operatívnym rozpočtom 25 miliónov USD a menej (resp. ekvivalent v Euro).
 • Iba neziskové organizácie a knižnice: Produkty sú k dispozícii len oprávneným neziskovým organizáciám a verejným knižniciam podľa kritérií programu Techsoup.
 • Typy organizácií: Nasledujúce typy organizácií NIE SÚ oprávnené požiadať o zvýhodnené produkty:
  • Náboženské organizácie bez sekulárneho určenia. Aby mala organizácia sekulárne určenie, musí poskytovať služby osobám bez ohľadu na ich náboženské presvedčenie a nesmie propagovať žiadnu konkrétnu vieru. Musí tiež mať samostatné identifikačné číslo organizácie (IČO), oddelené od cirkvi alebo náboženskej organizácie.
  • Nemocnice, pomocné nemocničné služby, úrady a registre sestier, organizácie zdravotného poistenia, vypracované plány skupinovej zdravotnej starostlivosti, skupinové asociácie praktickej medicíny, skupinové asociácie fakultnej praktiky
  • Podnikateľské a profesijné organizácie
  • Vzájomné organizácie
  • Bratské benefičné spoločenstvá, rády alebo asociácie; poskytovatelia ďalších služieb alebo benefitov pre svojich členov alebo zamestnancov
  • Športové, atletické, rekreačné a spoločenské aktivity; výnimkou sú komunitné centrá a komunitné rekreačné zariadenia
  • Legislatívne a politické organizácie
  • Advokátske organizácie
  • Nadačné fondy a finančné služby
  • Vládni sprostredkovatelia alebo agentúry
 • Existujúci zákazníci: Organizácie, ktoré už majú komerčné predplatné na platforme Asana, sú oprávnené obnoviť si predplatné prostredníctvom tejto zvýhodnenej ponuky.
 • Podmienky služby: Organizácie, ktoré žiadajú o produkty Asana, musia odsúhlasiť štandardnú zmluvu spoločnosti Asana pre tieto produkty, ako aj akékoľvek relevantné servisné podmienky Asana (spolu "Zmluvy Asana"). Je to nevyhnutný predpoklad pre získanie prístupu ku produktu.
 • Antidiskriminačná politika: Pre účasť v programe darovania nie sú oprávnené organizácie, ktoré obhajujú, podporujú alebo praktikujú diskrimináciu na základe veku, rasového alebo etnického dôvodu, pohlavia, príslušnosti k národnostnej menšine, z dôvodu zdravotného alebo mentálneho stavu, veľkosti, vierovyznania, sexuálnej orientácie, z politického dôvodu alebo sociálno-ekonomického pôvodu. Pre prijímanie softvérových darov musí byť organizácia schopná a ochotná potvrdiť, že je nevylučujúca a nediskriminujúca zo žiadneho z uvedených dôvodov.
 • Prípadová štúdia: Prijímajúce organizácie musia byť ochotné a schopné poskytnúť spoločnosti Asana podklady pre vypracovanie prípadovej štúdie alebo referenciu na darovaný produkt.
 • Distribúcia produktov:
  • Produkty budú distribuované len oprávneným organizáciám, nie jednotlivcom.
  • Prijímajúce organizácie nesmú produkty Asana previesť na inú organizáciu, ďalej ich darovať alebo predať, alebo iným spôsobom porušiť pravidlá Zmlúv so spoločnosťou Asana.