Box: Pravidlá a Podmienky

 • Množstvo: Oprávnená organizácia môže zažiadať o tento produkt iba jedenkrát.
 • Rozpočet: Žiadosť o softvérový dar nie je limitovaná rozpočtom ani veľkosťou organizácie.
 • Iba neziskové organizácie a knižnice: Ponúkaný produkt je dostupný len pre oprávnené neziskové a charitatívne organizácie a verejné knižnice podľa pravidiel programu TechSoup, ktoré ho využijú na podporu svojej činnosti. Verejné knižnice musia byť zapísané v registri verejných knižníc, vedenom na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.
 • Typy organizácií: Nasledujúce typy organizácií NIE SÚ oprávnené žiadať o produkty v tomto programe darovania:
  • nemocnice a ďalšie zdravotnícke zariadenia, organizácie zaoberajúce sa zdravotným poistením alebo plánovaním, a podobné organizácie,
  • vzdelávacie inštitúcie vrátane základných, stredných a vysokých škôl,
  • družstevné záložne a ďalšie peňažné únie,
  • vládne agentúry,
  • organizácie zaoberajúce sa poradenstvom alebo monitorovaním pôžičiek a ďalších finančných produktov,
  • zamestnanecké alebo členské organizácie.
 • Existujúci zákazníci: Organizácie, ktoré už zaplatili predplatné na produkty spoločnosti Box, nie sú oprávnené použiť tento darovaný produkt na obnovu svojho predplatného.
 • Podmienky poskytovania služby: Organizácie, ktoré požadujú produkty spoločnosti Box, musia súhlasiť s platnými zmluvnými podmienkami.
 • Antidiskriminačná politika: Pre účasť v programe darovania nie sú oprávnené organizácie, ktoré obhajujú, podporujú alebo praktikujú diskrimináciu na základe veku, rasového alebo etnického dôvodu, pohlavia, príslušnosti k národnostnej menšine, z dôvodu zdravotného alebo mentálneho stavu, veľkosti, vierovyznania, sexuálnej orientácie, z politického dôvodu alebo sociálno-ekonomického pôvodu. Pre prijímanie softvérových darov musí byť organizácia schopná a ochotná potvrdiť, že je nevylučujúca a nediskriminujúca zo žiadneho z uvedených dôvodov.
 • Prípadová štúdia: Príjemca darovaného softvéru musí byť schopný a ochotný poskytnúť spoločnosti Box podklady pre vypracovanie prípadovej štúdie alebo referenciu na darovaný produkt.
 • Distribúcia produktov:
  • Produkty budú v rámci tohto programu poskytované iba oprávneným organizáciám, nie jednotlivcom.
  • Prijímajúca organizácia nemôže produkty spoločnosti Box získané cez tento darovací program akokoľvek previesť, darovať alebo predať.