Amazon Web Services – Pravidlá a podmienky

 • Množstvo: Organizácie môžu požiadať o grant v hodnote 2 000 USD vo forme AWS kreditov počas fiškálneho roka (od 1. júla to 30. júna).
 • Rozpočet: Žiadosti o grant spoločnosti AWS môžu podať všetky oprávnené organizácie bez ohľadu na výšku ich ročného rozpočtu.
 • Iba neziskové organizácie a verejné knižnice: Ponúkaný produkt je dostupný len pre oprávnené neziskové organizácie a verejné knižnice podľa kritérií programu TechSoup.
 • Neoprávnené typy organizácií: Verejné materské školy, základné školy a stredné školy, vyššie odborné školy, univerzity, obchodné školy. Tieto organizácie však môžu spĺňať podmienky pre Vzdelávací program spoločnosti AWS.
 • Podmienky služby: Organizácie, ktoré žiadajú o grant, musí súhlasiť so Zásadami a podmienkami Kreditného programu spoločnosti AWS pre neziskové organizácie.
 • Účasť v dotazníkovom prieskume: Príjemcovia grantu sa musia zúčastniť v dotazníkovom prieskume, ktorý im bude doručený po získaní grantu a pripísaní kreditov na účet AWS.
 • Antidiskriminačná politika: Pre účasť v programe a využití ponuky nie sú oprávnené organizácie, ktoré obhajujú, podporujú alebo praktikujú diskrimináciu na základe veku, rasového alebo etnického dôvodu, pohlavia, príslušnosti k národnostnej menšine, z dôvodu zdravotného alebo mentálneho stavu, veľkosti, vierovyznania, sexuálnej orientácie, z politického dôvodu alebo sociálno-ekonomického pôvodu. Pre možnosť prijať grant musí byť organizácia schopná a ochotná potvrdiť, že je nevylučujúca a nediskriminujúca zo žiadneho z uvedených dôvodov.
 • Prípadová štúdia: Príjemca grantu musí byť schopný a ochotný poskytnúť spoločnosti AWS podklady pre vypracovanie prípadovej štúdie.
 • Udelenie AWS kreditov:
  • Kredity z rámci tohto programu budú poskytnuté iba oprávneným organizáciám, nie jednotlivcom.
  • Príjemca grantu nemôže svoje kredity previesť na inú organizáciu, ani ich darovať alebo predať.