TechSoup Slovensko sprístupňuje darovaný alebo cenovo zvýhodnený softvér a služby tým neziskovým a charitatívnym organizáciám registrovaným v Slovenskej republike, ktoré realizujú všeobecne prospešné alebo charitatívne projekty a spĺňajú nižšie uvedené kritériá. Spĺňate všetky kritériá oprávnenosti a podmienky? Neváhajte a zaregistrujte sa!


Oprávnené organizácie

Typy neziskových právnických osôb:

 • občianske združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb.. Tiež sem patria združenia s potvrdenou činnosťou podľa registra MV SR a organizácie s medzinárodným prvkom,
 • nadácie podľa zákona č. 34/2002 Z. z.,
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby podľa zákona č. 213/1997 Z. z.,
 • neinvestičné fondy podľa zákona č. 147/1997 Z. z.
 • organizácie Slovenského Červeného kríža podľa zákona č. 460/2007 Z. z.
 • cirkevné a náboženské organizácie podľa zákona č. 308/1991 Zb., a to ako účelové zariadenia (charita, diakonia), tak aj bežné cirkevné organizácie (fary, zbory, rády a pod.).

Ďalej sa môžu registrovať:

 • verejné knižnice podľa zákona č. 126/2015 Z. z. vedené v evidencii Ministerstva kultúry SR.

Do programu sú prijímané verejné knižnice, ktoré majú jednu z vyššie uvedených právnych foriem alebo právnu formu príspevkovej organizácie, tiež aj organizačné jednotky príspevkových organizácií alebo organizačné jednotky kraja, obce, mesta alebo mestskej časti.

Rozhodujúcim faktorom pri určení právnej formy organizácie je údaj uvedený v oficiálnom registri. Iné typy organizácií než vyššie vymenované nie je možné posúdiť kladne.
 


Požadované náležitosti

Organizácia musí byť zapísaná v príslušnom oficiálnom registri podľa svojho typu organizácie. Súčasťou registrácie je kontrola zápisu organizácie v príslušnom registri a tiež kontrola údajov tam evidovaných. Skontrolujte, či údaje vašej organizácie v danom registri zodpovedajú skutočnosti, ak nie, požiadajte registrátora o ich zmenu.

Online registre pre jednotlivé typy organizácií:
občianske združenia – register MVO vedený Ministerstvom vnútra SR (online),
nadácie  – register MVO vedený Ministerstvom vnútra SR (online),
neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby – register MVO vedený Ministerstvom vnútra SR (online),
neinvestičné fondy – register MVO vedený Ministerstvom vnútra SR (online),
organizácie Slovenského Červeného kríža – zoznam spolkov podľa Ústredia SČK (zoznam),
cirkevné a náboženské organizácie – zoznam organizácií vedený Ministerstvom kultúry SR (zoznam) a (zoznam),
verejné knižnice  – zoznam knižníc vedený Ministerstvom kultúry SR (zoznam),

Organizácia musí byť otvorená a nediskriminujúca. Program TechSoup Slovensko, rovnako ako celá medzinárodná sieť partnerov TechSoup, je organizácia podporujúca rovnaké príležitosti a nedovoľuje diskrimináciu založenú na základe veku, etnického pôvodu, pohlaví, národnosti, zdravotnom postihnutí, vzhľade, rase, vyznaní, sexuálnej orientácii, sociálno-ekonomickom statuse alebo akúkoľvek inú diskrimináciu zakázanú platnými právnymi predpismi.

Aby organizácia mohla získať produkty z ponuky programu TechSoup, musí byť schopná a ochotná potvrdiť, že nediskriminuje na základe žiadneho z vyššie uvedených znakov.

Program TechSoup môže brať do úvahy aj vonkajšie dôkazy diskriminácie, ako je negatívny publicita či príspevky na sociálnych sieťach, ktoré by odhaľovali diskrimináciu cez nenávistné prejavy, neúctivé správanie alebo šikanovanie. Týmto si program TechSoup vyhradzuje právo komukoľvek, kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu odmietnuť poskytnúť svoje služby.

Organizácie tiež podliehajú kritériám oprávnenosti darcov a ďalších partnerov, ktorí môžu požadovať súhlas s ich vlastnou antidiskriminačnou politikou.

Požadované dokumenty

Právna forma organizácie: Požadované dokumenty:
Občianske združenia •  Stanovy združenia potvrdené registrátorom (MV SR)
•  Doklad o udelení identifikačného čísla (IČO)
•  Daňové identifikačné číslo (kópia modrej kartičky alebo rozhodnutia), ak bolo vystavené
Nadácie •  Nadačná listina potvrdená registrátorom (MV SR)
•  Doklad o udelení identifikačného čísla (IČO)
•  Daňové identifikačné číslo (kópia modrej kartičky alebo rozhodnutia), ak bolo vystavené
Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

•  Rozhodnutie o zápise do registra alebo výpis z registra neziskových organizácií potvrdené registrátorom (obvodný úrad)
•  Štatút alebo zakladacia listina
•  Daňové identifikačné číslo (kópia modrej kartičky alebo rozhodnutia), ak bolo vystavené

Neinvestičné fondy •  Rozhodnutie o zápise do registra alebo výpis z registra neinvestičných fondov potvrdené registrátorom (obvodný úrad)
•  Zriaďovacia listina alebo zmluva
•  Daňové identifikačné číslo (kópia modrej kartičky alebo rozhodnutia), ak bolo vystavené
Organizácie Slovenského Červeného kríža •  Registračný list vydaný ústredím SČK
•  Doklad o udelení identifikačného čísla (IČO)
•  Daňové identifikačné číslo (kópia modrej kartičky alebo rozhodnutia), ak bolo vystavené
Cirkevné a náboženské organizácie

(charitatívne organizácie a zariadenia zriadené cirkvami)

•  Evidenčné číslo organizácie podľa Zoznamu cirkevných a náboženských spoločností vedeného na Ministerstve kultúry SR
•  Zakladacia alebo zriaďovacia listina (príp. doklad o udelení právnej subjektivity)
•  Doklad o udelení identifikačného čísla (IČO)
•  Daňové identifikačné číslo (kópia modrej kartičky alebo rozhodnutia), ak bolo vystavené
Verejné knižnice • Evidenčné číslo knižnice v Zozname knižníc SR vedenom na Ministerstve kultúry SR
• Zakladacia alebo zriaďovacia listina
• Doklad o udelení identifikačného čísla (IČO)
• Čestné prehlásenie verejnej/verejnej obecnej knižnice
• Podpísaný doklad o tom, kdo koná v mene knižnice (platí pre knižnicu bez vlastnej právnej subjektivity)
• Daňové identifikačné číslo (kópia modrej kartičky alebo rozhodnutia), ak bolo vystavené

Overenie dokumentov a aktivít organizácií

Administrátor programu TechSoup Slovensko bude overovať predložené dokumenty a registrované informácie na nasledujúcich stránkach:
Register mimovládnych neziskových organizácií,
Zoznam knižníc Slovenskej republiky na stránke Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, v časti Zoznam knižníc Slovenskej republiky,
• Stránka Slovenského Červeného kríža,
• Portál Rozhodni.sk, ktorý spravuje 1. Slovenské neziskové servisné centrum,
Evidencia cirkví a náboženských spoločností na stránke Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, v časti Zoznamy a registre,
• Webové stránky organizácií zaregistrovaných do programu TechSoup Slovensko.

V prípade nepresných alebo neúplných informácií bude administrátor kontaktovať organizáciu s cieľom doplniť registráciu.


Oprávnenosť pre jednotlivé programy darov a zliav

Aby mohla nezisková organizácia využiť konkrétnu ponuku darov alebo zliav partnerov, musí okrem všeobecných podmienok pre vstup do programu TechSoup Slovensko spĺňať aj špecifické podmienky daného partnera. Jednotliví partneri môžu mať nastavené rôzne dodatočné kritériá, napríklad v závislosti od veľkosti organizácie, ročného rozpočtu, druhu poskytovaných služieb, činnosti organizácie a pod. Partner tiež môže požadovať vyplnenie dodatočných informácií ako súčasť posúdenia oprávnenosti. Jednotliví partneri tiež môžu nastaviť rôzne podmienky pre frekvenciu a veľkosť žiadostí o dary. Podrobné informácie o podmienkach a kritériách našich partnerov nájdete na samostatných stránkach:

Oprávnenosť organizácie do jednotlivých programov je automaticky vyhodnotená počas posudzovania registrácie (ak je to možné) a toto vyhodnotenie je uvedené v podrobnostiach vášho používateľského účtu na našich stránkach (po prihlásení v sekcii Môj účet). Kritériá oprávnenosti jednotlivých programov sa môžu priebežne meniť.


 

Neoprávnené organizácie

Program TechSoup Slovensko je súčasťou medzinárodnej siete TechSoup Global Network. Program je nastavený tak, aby v každej krajine mali neziskové organizácie ekvivalentné podmienky pre vstup do programu a právne typy oprávnených organizácií sú striktne dané na základe dohôd medzi materskou centrálou TechSoup a jednotlivými partnermi. Program TechSoup Slovensko preto nemôže do programu prijímať iné než vyššie uvedené organizácie, pričom rozhodujúci je zápis v príslušnom oficiálnom registri danej organizácie.

Nasledujú príklady typov organizácií, ktoré nemôžu byť prijaté do programu TechSoup Slovensko:

 • škola ako právnická osoba – vzdelávacie a výchovné zariadenia vrátane základných, stredných a vysokých škôl (ak by však vzdelávacia alebo výchovná inštitúcia mala právnu formu mimovládnej neziskovej organizácie podľa zoznamu oprávnených organizácií vyššie, registrovať sa môže);
 • príspevková organizácia – jedinú výnimku tvoria verejné knižnice; ostatné príspevkové organizácie bohužiaľ nemôžu byť do programu prijímané;
 • komerčné organizácie (s.r.o., a.s., a pod.) – nemôžu byť prijímané žiadne komerčné ziskové organizácie akéhokoľvek typu aj napriek tomu, že môžu vykonávať všeobecne prospešnú činnosť;
 • záujmové združenie právnických osôb;
 • spoločenstvá vlastníkov (bytov, lesov a pod.);
 • zdravotnícke zariadenia - pokiaľ sa nejedná o zdravotnícke zariadenie s právnou formou mimovládnej neziskovej organizácie podľa zoznamu oprávnených organizácií vyššie;
 • politická strana či hnutie;
 • odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov.

Program TechSoup Slovensko je striktne určený iba pre právnické osoby. Do programu sa nemôže zaregistrovať ani žiadna fyzická osoba.

Ak máte otázky týkajúce sa kritérií oprávnenosti programu Techsoup, kontaktujte nás e-mailom na adrese info@pontisno.sk.

X
{link_name} zabezpečuje všetky procesy posudzovania a služby pre zákazníkov programu TechSoup Slovensko. Navštívte stránku {link_name}arrow