Najčastejšie otázky týkajúce sa spoločnosti Microsoft

 

Všeobecné informácie

Čo je to Program darovania softvéru od spoločnosti Microsoft?

Kto sa môže zúčastniť programu darovania softvéru od spoločnosti Microsoft

Ako zistím, či sa moja organizácia môže zúčastniť tohto programu?

Ako zadať objednávku

Aké množstvo softvéru môže žiadať moja organizácia?

Ako často môže organizácia žiadať o softvér?

     Je na zadanie objednávky potrebné minimálne množstvo výrobkov a služba Software Assurance?

4 priklady objednávky

Spracovanie

Kedy dostanem objednaný softvér?

Plnenie

V akej podobe a akým spôsobom bude objednaný tovar dodaný?

Číslo zákazníckeho centra spoločnosti Microsoft v SR

Služba Software Assurance

Čo je to služba Software Assurance? Akým spôsobom sa vzťahuje na softvérové dary?

Vrátenie peňazí a tovaru

Ako mám postupovať, ak chcem objednaný tovar vrátiť?

Ďalšie informácie

Ako získam ďalšie informácie o spoločnosti Microsoft?

 

Všeobecné informácie týkajúce sa programu TechSoup Slovakia, napríklad registrácia alebo spôsob zadania objednávky, nájdete v časti Najčastejšie otázky týkajúce sa programu TechSoup Slovakia.

 


Všeobecné informácie

 

Čo je to Program darovania softvéru od spoločnosti Microsoft?

V rámci programu na uľahčenie prístupu k výpočtovej technike (Affordable Access to Computing Program) uskutočňuje spoločnosť Microsoft prostredníctvom webovej stránky TechSoup Slovakia program darovania softvéru. Jeho cieľom je podpora a softvérové dary oprávneným organizáciám na Slovensku.

Cieľom spoločnosti Microsoft Slovakia s.r.o. je prispieť k spoločenskému a hospodárskemu rozvoju Slovenska prostredníctvom programov na podporu občianskych aktivít (Citizenship Programs).

< hore >

 


 

Kto sa môže zúčastniť programu darovania softvéru od spoločnosti Microsoft  

Ako zistím, či sa moja organizácia môže zúčastniť tohto programu?

Požadované informácie nájdete v časti Kto sa môže zúčastniť programu TechSoup, Kvalifikačné kritériá, resp. Microsoft, v podkapitole Kto sa môže zúčastniť programu spoločnosti Microsoft.

< hore >

 


Ako zadať objednávku

 

Aké množstvo softvéru môže žiadať moja organizácia?

Každá oprávnená organizácia môže raz za dva roky žiadať najviac o šesť produktov s najviac 50 používateľskými licenciami na jeden produkt s nasledovnými výnimkami:

•    v prípade produktov pre server môže organizácia žiadať maximálne jednu licenciu pre server na každý produkt s najviac 50 licenciami klientskeho prístupu (CAL), t. j. organizácia si nemôže objednať dva kusy toho istého produktu pre server,
•    pokiaľ ide o limit šiestich produktov počas dvoch rokov, licencia pre server s príslušnými licenciami klientskeho prístupu sa počíta ako dva samostatné produkty.

Organizácia si môže objednať ďalšie licencie k softvérovému produktu, ktorý už získala ako súčasť predchádzajúcej objednávky v rámci dvojročného objednávacieho cyklu. Platí to aj v prípade, že daný produkt je inovovanou verziou pôvodného softvéru (upgrade). Takéto objednávky sa nepočítajú do limitu 6 produktov. Celkový počet objednaných licencií k danému produktu (v oboch objednávkach) však nesmie prekročiť 50 kusov.

< hore >

 

Ako často môže organizácia žiadať o softvér?

Oprávnené organizácie môžu počas dvojročného obdobia zadať najviac dve objednávky (teda maximálne jednu objednávku ročne).
Dvojročný objednávací cyklus sa začína prvou objednávkou organizácie. Po začatí objednávacieho cyklu musí organizácia čakať jeden celý rok a až potom môže vystaviť druhú objednávku. Znamená to, že napr. organizácia, ktorá zadala objednávku 1. 9. 2009, môže zadať ďalšiu objednávku až 1. 9. 2010.

Celkový kombinovaný počet produktov objednaných počas dvojročného obdobia nesmie prekročiť šesť produktov s 50 používateľskými licenciami na jeden produkt (z toho maximálne jednu licenciu na produkt pre server s najviac 50 licenciami klientskeho prístupu).

Po uplynutí dvoch rokov od pôvodnej objednávky sa objednávkové limity začínajú počítať odznova, t. j. napr. organizácia, ktorá zadala objednávku 1. 9. 2009, si môže 1. 9. 2011 objednať šesť nových produktov s 50 licenciami na jeden produkt (z toho maximálne jednu licenciu na produkt pre server s najviac 50 licenciami klientskeho prístupu).

< hore >

 

Je na zadanie objednávky potrebné minimálne množstvo výrobkov a služba Software Assurance?

V programe Open Licence spoločnosti Microsoft je stanovené, že každá žiadosť o dar musí obsahovať aspoň päť tzv. „stoličiek“.
Žiadosť spĺňa podmienku minimálneho počtu piatich „stoličiek“, ak sa celkový počet licencií produktov spoločnosti Microsoft v nákupnom košíku rovná piatim alebo ak sa jeden z vybraných produktov počíta za päť „stoličiek“.

Za päť „stoličiek“ sa počítajú produkty, ktoré podporujú viacero hardvérových zariadení alebo používateľov. V programe TechSoup Slovakia ide o výrobky, na ktoré sa vzťahuje jedna z nasledujúcich charakteristík:
•    názov obsahuje výraz „procesorová licencia“,
•    názov obsahuje výraz „externý“,
•    produkt poskytuje niekoľko softvérových aplikácií na účely testovania, napríklad Visual Studio,
•    produkt obsahuje niekoľko licencií klientskeho prístupu.

To znamená, že ak má byť prijatá vaša objednávka, organizácia musí žiadať najmenej 5 individuálnych licencií alebo jeden produkt, ktorý sám spĺňa požiadavku minimálneho počtu piatich „stoličiek“. Nasledujúce príklady sú ukážkou objednávok, ktoré spĺňajú túto požiadavku:

< hore >

 

Priklady

Príklad 1
2 licencie na program Publisher 2003
1 licencia na program Project 2003 Standard Edition
1 licencia na program Visio 2003 Standard Edition
1 licencia na program Office 2003 Standard Edition

Príklad 2
5 licencií na program Office 2003 Standard Edition

Príklad 3
1 licencia pre server, program SQL 2000 (1 procesorová licencia)

Príklad 4
1 licencia Exchange server
4 licencie klientskeho prístupu (CAL) na Exchange server

Ďalšie informácie nájdete v kapitole Ako zadať objednávku.

< hore >

 


Spracovanie

 

Kedy dostanem objednaný softvér?

Bežná dodacia lehota produktov je maximálne 20 dní od prijatia objednávky a spracovania platby.

< hore >

 


Plnenie

 

V akej podobe a akým spôsobom bude objednaný tovar dodaný?

Objednávky sa realizujú prostredníctvom systému Microsoft Open Licensing.

Znamená to, že namiesto kompletne zabaleného produktu a papierových licencií dostanete:

•    softvérové nosiče s produktmi spoločnosti Microsoft (t. j. CD-ROM alebo DVD-ROM) doručené kuriérom,

•    e-mail od odosielateľa TechSoup Stock - Consumer Service s informáciou, že spoločnosť Microsoft prijala a spracovala vašu objednávku v programe Open Licence.

E-mail bude obsahovať:

•    čísla oprávnenia nadobúdateľa licencie (Authorization Number) a čísla licencií (License Number),

•    pokyny na prevzatie licenčných zmlúv z webovej stránky Microsoft eOpen,

•    návod, ako a kde získať kľúče produktových licencií, ktoré sú spolu s nosičom potrebné na inštaláciu softvéru.

Tento e-mail si starostlivo uschovajte!!!

 

Ďalšie dokumenty (napr. Zmluva Open License, Prijatie zmluvy licenčného programu Open License spoločnosti Microsoft, Microsoft Open License, prípadne iné) vám budú doručené kuriérom.

Číslo zákazníckeho centra spoločnosti Microsoft v SR: 0850 111 300

< hore >

 


Služba Software Assurance

 

Čo je to služba Software Assurance? Akým spôsobom sa vzťahuje na softvérové dary?

Software Assurance je program spoločnosti Microsoft, ktorý príjemcom softvéru umožňuje počas dvoch rokov od pôvodnej objednávky inovovať licencie na nové vydania príslušných produktov (tzv. upgrade produktov).

Navyše, ak v priebehu dvojročného objednávacieho obdobia chcete v online obchode žiadať o ďalšie licencie na produkt, ktorý bol medzičasom inovovaný (upgrade), nebude sa táto objednávka započítať ako ďalší produkt do limitu max. šiestich produktov za dva roky. Počet objednaných licencií sa však bude pripočítavať do limitu 50 licencií na jeden produkt.

Pri zadávaní žiadosti o darovanie produktu alebo licencií od spoločnosti Microsoft v online obchode je v popise výrobku jasne uvedené, či sa naň vzťahuje služba Software Assurance. Pri výrobkoch na ktoré sa služba Software Assurance vzťahuje, získa organizácia bezplatné inovácie (upgrade) počas dvoch rokov od pôvodnej žiadosti o softvérový dar.

< hore >

 


Vrátenie peňazí a tovaru

 

Ako mám postupovať, ak chcem objednaný tovar vrátiť?

Ak chcete vrátiť určitý počet produktov získaných prostredníctvom programu darovania softvéru od spoločnosti Microsoft, je potrebné vrátiť VŠETOK OBJEDNANÝ TOVAR službe darovania technologických produktov TechSoup Slovakia na adresu TechSoup Slovakia Returns. Vrátenie produktov od spoločnosti Microsoft je možné len pod podmienkou,že nosiče dát sa nachádzajú v pôvodnom neotvorenom balení a žiaden softvér nebol nainštalovaný. Ďalšou podmienkou je, že organizácia neprevzala licenčné kľúče z webovej stránky Microsoft eOpen.

Pošlite e-mail na adresu info@pontisno.sk, pričom ako predmet správy je potrebné uviesť nasledovné informácie:

Predmet: ŽIADOSŤ O VRÁTENIE TOVARU

Text správy musí minimálne obsahovať:

•    názov organizácie,
•    registračné číslo organizácie,
•    číslo potvrdenia objednávky (Order Reference Number),
•    dôvod žiadosti o vrátenie tovaru alebo peňazí.

 

O vrátení tovaru informujte TechSoup Slovakia na e-mailovej adrese info@pontisno.sk. Po doručení a kontrole pôvodne objednaného tovaru vám budú vrátené peniaze. Ak si želáte zadať novú objednávku, upovedomíme vás o vynulovaní vášho účtu.

POZNÁMKA: Peniaze za tovar objednaný prostredníctvom programu darovania softvéru od spoločnosti Microsoft vám budú vrátené len v prípade, ak vrátite tovar v lehote 60 dní od jeho dodania.

Na vrátenie peňazí a vynulovanie objednávkových limitov vášho účtu je potrebných približne 20 pracovných dní od doručenia vráteného tovaru organizácii TechSoup Europe.

< hore >

 


Ďalšie informácie

 

Ako získam ďalšie informácie o spoločnosti Microsoft?

Jednou z oblastí, v ktorých sa spoločnosť Microsoft snaží dosiahnuť pozitívnu zmenu, je podpora komunity. Ide o špecifické programy na podporu občianskych aktivít. Microsoft úspešne vytvoril rozsiahlu sieť partnerských neziskových organizácií, prostredníctvom ktorej podporuje komunitné programy a miestne projekty zamerané na zvýšenie počtu osôb s prístupom k moderným technológiám. Mnohým významným projektom mimovládnych organizácií poskytuje priamu finančnú podporu i vecné dary. Podporuje tiež angažovanosť a dobrovoľnícku prácu svojich zamestnancov pre komunitu.


Podrobnejšie informácie o ďalších programoch na podporu občianskych aktivít spoločnosti Microsoft nájdete v časti Užitočné prepojenia spoločnosti Microsoft.

< hore >

X
{link_name} zabezpečuje všetky procesy posudzovania a služby pre zákazníkov programu TechSoup Slovensko. Navštívte stránku {link_name}arrow