NortonLifeLock - Pravidlá a podmienky

Obmedzenia:

 • Darované produkty sú určené iba oprávneným organizáciám, nie jednotlivcom.
 • Organizácia môže požiadať až o 20 licencií produktu Norton Security počas jedného fiškálneho roka (od 1. júla do 30. júna). Každá jedna licencia môže slúžiť až na 5 počítačov.
 • Ročný prevádzkový rozpočet oprávnenej organizácie nesmie presiahnuť 10 miliónov USD (resp. ekvivalent v Euro).
 • Ponúkané produkty sú dostupné iba oprávneným neziskovým organizáciám a verejným knižniciam podľa pravidiel programu TechSoup.
 • Nasledujúce typy organizácií NIE sú podporované v rámci programu darovania spoločnosti NortonLifeLock:
  - študentské skupiny alebo akademické kluby a organizácie,
  - zamestnanecké alebo členské organizácie,
  - niektoré spoločenské a záujmové kluby,
  - organizácie podporujúce politické strany alebo kandidátov,
  - organizácie zamerané na advokáciu a ovplyvňovanie verejnej mienky,
  - cirkevné a náboženské organizácie bez sekulárneho poslania. Sekulárna činnosť je definovaná ako činnosť oddelená od cirkevnej alebo náboženskej činnosti organizácie a v jej rámci sú klientom poskytované služby bez ohľadu na ich vieru; viera ani špecifické náboženstvo nesmú byť klientom vnucované.
 • Pre účasť v tomto programe darovania nie sú oprávnené ani organizácie, ktoré obhajujú, podporujú alebo praktikujú diskrimináciu na základe veku, rasového alebo etnického dôvodu, pohlavia, príslušnosti k národnostnej menšine, z dôvodu zdravotného alebo mentálneho stavu, veľkosti, vierovyznania, sexuálnej orientácie, z politického dôvodu alebo sociálno-ekonomického pôvodu. Pre prijímanie softvérových darov musí byť organizácia schopná a ochotná potvrdiť, že je nevylučujúca a nediskriminujúca zo žiadneho z uvedených dôvodov.
 • Produkty spoločnosti NortonLifeLock nesmú používať v krajinách, na ktoré je uvalené embargo (Kuba, Irán, Severná Kórea, Sudán a Sýria), a to ani pri cestovaní v týchto krajinách.
 • Produkty spoločnosti NortonLifeLock nesmú byť prevedené na inú organizáciu, ďalej darované alebo predané.