Registračné dokumenty organizácií

TechSoup Slovensko sprístupňuje darovaný alebo cenovo zvýhodnený softvér a služby tým neziskovým a charitatívnym organizáciám registrovaným v Slovenskej republike, ktoré realizujú všeobecne prospešné alebo charitatívne projekty a spĺňajú nižšie uvedené kritériá. Spĺňate všetky kritériá oprávnenosti a podmienky? Neváhajte a zaregistrujte sa!


Overenie dokumentov a aktivít organizácií

Administrátor programu TechSoup Slovensko bude overovať predložené dokumenty a registrované informácie na nasledujúcich stránkach:
Ústredný register Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
Zoznam knižníc Slovenskej republiky na stránke Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, v časti Zoznam knižníc Slovenskej republiky,
• Stránka Slovenského Červeného kríža,
• Portál Rozhodni.sk, ktorý spravuje 1. Slovenské neziskové servisné centrum,
Evidencia cirkví a náboženských spoločností na stránke Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, v časti Zoznamy a registre,
• Webové stránky organizácií zaregistrovaných do programu TechSoup Slovensko.

V prípade nepresných alebo neúplných informácií bude administrátor kontaktovať organizáciu s cieľom doplniť registráciu.
 

Požadované dokumenty

Právna forma organizácie: Požadované dokumenty:
Občianske združenia •  Stanovy združenia potvrdené registrátorom (MV SR)
•  Doklad o udelení identifikačného čísla (IČO)
•  Daňové identifikačné číslo (kópia modrej kartičky alebo rozhodnutia), ak bolo vystavené
Nadácie •  Nadačná listina potvrdená registrátorom (MV SR)
•  Doklad o udelení identifikačného čísla (IČO)
•  Daňové identifikačné číslo (kópia modrej kartičky alebo rozhodnutia), ak bolo vystavené
Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

•  Rozhodnutie o zápise do registra alebo výpis z registra neziskových organizácií potvrdené registrátorom (obvodný úrad)
•  Štatút alebo zakladacia listina
•  Daňové identifikačné číslo (kópia modrej kartičky alebo rozhodnutia), ak bolo vystavené

Neinvestičné fondy •  Rozhodnutie o zápise do registra alebo výpis z registra neinvestičných fondov potvrdené registrátorom (obvodný úrad)
•  Zriaďovacia listina alebo zmluva
•  Daňové identifikačné číslo (kópia modrej kartičky alebo rozhodnutia), ak bolo vystavené
Organizácie Slovenského Červeného kríža •  Registračný list vydaný ústredím SČK
•  Doklad o udelení identifikačného čísla (IČO)
•  Daňové identifikačné číslo (kópia modrej kartičky alebo rozhodnutia), ak bolo vystavené
Cirkevné a náboženské organizácie

(charitatívne organizácie a zariadenia zriadené cirkvami)

•  Evidenčné číslo organizácie podľa Zoznamu cirkevných a náboženských spoločností vedeného na Ministerstve kultúry SR
•  Zakladacia alebo zriaďovacia listina (príp. doklad o udelení právnej subjektivity)
•  Doklad o udelení identifikačného čísla (IČO)
•  Daňové identifikačné číslo (kópia modrej kartičky alebo rozhodnutia), ak bolo vystavené


Verejné knižnice

Typ knižnice Požadované dokumenty
Verejné knižnice s vlastnou právnou subjektivitou (príspevková organizácia) • Evidenčné číslo knižnice v Zozname knižníc SR vedenom na Ministerstve kultúry SR
• Čestné prehlásenie verejnej knižnice
• Zakladacia alebo zriaďovacia listina
• Doklad o udelení identifikačného čísla (IČO)
• Daňové identifikačné číslo (kópia modrej kartičky alebo rozhodnutia), ak bolo vystavené
Verejné obecná knižnice bez vlastnej právnej subjektivity (spravovaná obcou) • Evidenčné číslo knižnice v Zozname knižníc SR vedenom na Ministerstve kultúry SR
• Čestné prehlásenie verejnej obecnej knižnice
Podpísaný doklad o tom, kdo koná v mene knižnice
• Zakladacia alebo zriaďovacia listina
• Doklad o udelení identifikačného čísla (IČO)
• Daňové identifikačné číslo (kópia modrej kartičky alebo rozhodnutia), ak bolo vystavené

Čestné prehlásenie verejnej knižnice

Týmto prehlásením potvrdíte, že dary poskytnuté vašej knižnici budú využívané výhradne v rámci tejto knižnice, a to na verejne prístupných počítačoch alebo na počítačoch určených priamo na správu týchto počítačov. Využite prosím vzor vyhlásenia nižšie.

Vzor čestného vyhlásenia vyplňte, vytlačte, podpíšte a naskenovaný zašlite spolu s ostatnými dokumentmi organizácie na adresu info@techsoup.sk. Vyberte vyhovujúci formát:

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa registrácie do programu Techsoup, kontaktujte nás e-mailom na adrese info@pontisno.sk.

X
{link_name} zabezpečuje všetky procesy posudzovania a služby pre zákazníkov programu TechSoup Slovensko. Navštívte stránku {link_name}arrow