Zásady a podmienky Kreditného programu spoločnosti AWS pre neziskové organizácie

Nasledujúce Zásady a podmienky Kreditného programu spoločnosti AWS pre neziskové organizácie („Podmienky kreditného programu“) sa vzťahujú na akékoľvek kredity („kredity“), získané z Kreditného programu spoločnosti AWS. Zásady a podmienky uvedené v texte verzálkami sú detailne vysvetlené v Zmluvných podmienkach spoločnosti AWS, ktoré sú dostupné na webovej stránke http://aws.amazon.com/agreement.

1. Používanie kreditov

1.1. Kredity môžu byť použité iba na úhradu poplatkov za špecifické služby určené spoločnosťou AWS (tzv. „Oprávnené služby“) v súlade s Podmienkami kreditného programu a ďalšími relevantnými zásadami a podmienkami, ktoré ustanovujú používanie služieb spoločnosti AWS, a to vrátane Zmluvných podmienok. Kredity nesmiete použiť na úhradu akýchkoľvek poplatkov za služby, použité v období pred získaním kreditov, ďalej za Amazon EC2 Reserved Instances (Predplatené inštancie), Amazon Mechanical Turk (Ľudská pracovná sila), AWS Marketplace, na úhradu akéhokoľvek poplatku vopred za akúkoľvek službu a za ďalšie služby, určené spoločnosťou AWS (tzv. „Neoprávnené služby“), zoznam ktorých sa môže v čase meniť. Použitie neoprávnených služieb budeme fakturovať na váš AWS účet v zmysle štandardného cenníka spoločnosti AWS. Ak akékoľvek poplatky za Oprávnené služby prekročia hodnotu vašich dostupných kreditov, budeme ich tiež fakturovať na váš AWS účet.

1.2. Vaše AWS kredity musia byť použité iba na podporu aktivít priamo súvisiacich s poslaním vašej neziskovej organizácie.

1.3. Platný AWS účet (alebo založenie nového AWS účtu, ak ešte žiaden nemáte) je nutnou podmienkou pre získanie a použitie AWS kreditov. Všetky ďalšie služby, ktoré použijete po vyčerpaní vašich AWS kreditov, budeme fakturovať na váš AWS účet za naše štandardné ceny. Platnosť kreditov vyprší po uplynutí jedného roka odo dňa, kedy sme aktivovali Kreditný kód vo vašom AWS účte. Sledovanie výšky používateľských poplatkov vo vašom AWS účte je výhradne vaša zodpovednosť. Ak nepoužijete všetky Kredity pred ich vypršaním, všetky nevyužité kredity prepadnú. Vaše kredity máte právo kedykoľvek zrušiť. Za prepadnuté alebo zrušené kredity nerefundujeme žiadne náhrady a kredity sú nevratné.

1.4. Vaše AWS kredity sú určené na vaše vlastné použitie. Nie ste oprávnení predávať, prenajímať, licencovať alebo iným spôsobom prevádzať kredity. Vaše kredity nemôžu byť aktivované v žiadnom ďalšom účte. Kredity budú nefunkčné, ak ich skúsiť predať, licencovať, prenajať alebo iným spôsobom ich previesť. Kredity nemajú žiadnu hodnotu samy o sebe, nie sú zameniteľné za hotovosť, nemajú žiadnu hodnotu v hotovosti a slúžia len ako špecifické „platidlo“ za použitie vybraných služieb spoločnosti AWS.

1.5. Vaše kredity sú nefunkčné a neplatné v prípade podvodného konania, ich zneužitia alebo ak iným spôsobom dôjde k porušeniu týchto Zásad a podmienok kreditného programu alebo zásad Zmluvných podmienok spoločnosti AWS. OKREM ĎALŠÍCH PRÁVNYCH POSTIHOV STE POVINNÍ NÁM SPLATIŤ HODNOTU KREDITOV, KTORÉ STE POUŽILI ALEBO SA POKÚSILI POUŽIŤ SPÔSOBOM, KTORÝ PORUŠUJE PODMIENKY KREDITNÉHO PROGRAMU ALEBO ZMLUVNÝCH PODMIENOK.

1.6. Kredity je možné použiť len na úhradu poplatkov za Oprávnené služby a nemožno ich uplatniť na dane z príjmu, zisku, predaja a podobné (súhrnne „Daň z transakcií“), ktoré vám môžu byť uložené. Prípadné Dane z transakcií budú fakturované priamo na váš AWS účet.

2. Dodatočné zásady a podmienky

2.1. Týmto dávate spoločnosti AWS súhlas použiť názov, logo a/alebo podobný znak vašej organizácie k podpore Kreditného programu spoločnosti AWS pre neziskové organizácie.

2.2. Nesmiete zverejniť žiadnu tlačovú správu vo vzťahu ku kreditnému programu spoločnosti AWS pre neziskové organizácie bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Ďalej dávate súhlas nepodávať chybné alebo skreslené informácie o vzťahu medzi našou a vašou organizáciou. To napríklad znamená, že nebudete náš vzťah prezentovať spôsobom, ktorý by implikoval, že pomáhame, sponzorujeme, podporujeme alebo financujeme vašu organizáciu a jej poslanie bez toho, aby ste k tomu získali náš písomný súhlas. Logo (logá) spoločnosti AWS môžete použiť iba v súlade s Pokynmi na použitie loga a značky AWS, Pokynmi k co-marketingu spoločnosti AWS alebo v súlade s inými ďalšími obmedzeniami, ktoré môže kedykoľvek v budúcnosti spoločnosť AWS stanoviť.

2.3. Zaväzujete sa riadiť zásadami a podmienkami Kreditného programu spoločnosti AWS.

2.4. Môžeme kedykoľvek ukončiť alebo zmeniť Kreditný program spoločnosti AWS pre neziskové organizácie.

2.5. Akékoľvek dáta alebo informácie vo vzťahu k poskytovaným službám, ktoré objavíte, odvodíte, vyviniete alebo sa o nich dozviete iným spôsobom v rámci vášho používania poskytovaných služieb, je dôverná informácia spoločnosti AWS, ako je uvedené v Zmluvných podmienkach. Súhlasíte uchovať tieto informácie dôverné v súlade so zásadami Zmluvných podmienok. Tento súhlas okrem iného zahŕňa informácie, týkajúce sa otázok bezpečnosti a odporúčaných vylepšení poskytovaných služieb.

2.6. Bez nášho písomného súhlasu nesmiete použiť AWS kredity (a tiež nie ste oprávnení AWS kredity získať), ak využívate váš AWS účet na účely alebo v mene federálnej vlády USA. Ak dostanete/používate AWS kredity v mene akéhokoľvek iného verejného subjektu, ich získaním/používaním potvrdzujete, že nadobudnutie a používanie týchto kreditov je povolené a neporušuje žiadne príslušné zákony, vyhlášky alebo uznesenia, vrátane príslušných etických pravidiel alebo pravidiel verejného obstarávania a nevytvára žiaden konflikt záujmov pre spoločnosť AWS.