Windows Pro OS – Get Genuine

Donor Partner: 
Language: 
Kategória softvéru: 
Media: 
Platforma: 
Description: 

Ak vaša organizácia požiada o softvérový dar, zo stránky VLSC spoločnosti Microsoft (Volume Licensing Service Center) si môže prevziať aktuálnu alebo staršiu verziu softvéru v akomkoľvek jazyku, ktorý Microsoft ponúka. V dokumente Aktuálne verzie produktov spoločnosti Microsoft si môžete overiť, ktorá verzia softvéru je aktuálna.


Spoločnosť Microsoft ponúka plný operačný systém Windows - Get Genuine tým neziskovým organizáciám a verejným knižniciam, ktoré majú problém so svojimi licenciami, nepoužívajú edíciu určenú pre komerčné použitie alebo si nie sú isté pôvodom a legálnosťou používaných licencií operačného systému.

Tento softvérový dar obsahuje plnú licenciu operačného systému Windows Pro a je určený pre organizácie, ktoré spĺňajú nižšie uvedené kritériá spôsobilosti. Požiadajte o jednu licenciu pre každé zariadenie, na ktorom budete inštalovať tento operačný systém.

Aké verzie sú k dispozícii

Môžete prevziať aktuálnu alebo predchádzajúcu verziu tohto softvéru. V dokumente Aktuálne verzie produktov spoločnosti Microsoft môžete zistiť, ktorá verzia produktu je aktuálna. Okrem toho môžete softvér prevziať v akejkoľvek dostupnej jazykovej verzii.

Oprávnenosť

Tento dar je možné získať jedine v prípade, že organizácia má existujúci počítač s jedným z nasledujúcich operačných systémov:

 • Falšovaný, pirátsky alebo inak nezákonný, nelicencovaný alebo nesprávne licencovaný operačný systém Windows
 • Edíciu Home systému Windows 10
 • Edíciu Standard systému Windows 8 alebo 8.1
 • Edície Home Premium, Home Basic alebo Starter systémov Windows 7 alebo Windows Vista
 • Edície Home alebo Starter systému Windows XP
 • Linux, FreeDOS alebo iný operačný systém

Akonáhle budú mať počítače originálny systém Windows - Get Genuine, môžu používatelia nainštalovať najnovšiu aktualizáciu Service Pack a využiť službu Windows Update pre aktualizáciu systému. Poznámka: V prípade záujmu o prechod na vyššiu verziu OS, organizácie si môžu v budúcnosti požiadať a nainštalovať OS Windows Upgrade.

Výhody pre organizácie

Ak potrebujete nainštalovať najnovší operačný systém Windows na počítač, ktorý spadá pod niektorý z licenčných scenárov popísaných vyššie, zvážte požiadavku o tento produkt.
Pomocou Windows Pro môžete:

 • pomocou aplikácie Windows Defender chrániť počítače pred vírusmi a iným softvérom typu malvér,
 • využívať rozhranie dotykovej obrazovky pri práci s jedincami, ktorí nemôžu pracovať s myšou a klávesnicou,
 • obnoviť nefunkčný počítač pomocou funkcií Reset a Refresh,
 • jednoduchšie prepínať medzi jednotlivými jazykmi a pristupovať k zobrazeniu ďalších jazykov vo viacjazyčnom prostredí.

Špeciálne pravidlá pre žiadosti o produkty Get Genuine

 • Oprávnené organizácie môžu požiadať o produkty Get Genuine iba jediný raz počas celej doby ich existencie.
 • Žiadosti o produkty Windows Get Genuine nesmú obsahovať žiadne ďalšie produkty.
 • Pri kontrole žiadosti musí žiadateľ v mene svojej organizácie akceptovať podmienky dohody Windows Get Genuine pre malé a stredné organizácie.

Poznámka: Vzhľadom k tomu, že produkt Windows Get Genuine je súčasťou produktovej skupiny Windows Desktop Operating System, bude požiadavka o OS Windows Get Genuine znižovať množstvo licencií OS Windows Upgrade, o ktoré môže organizácia požiadať počas dvojročného darovacieho cyklu (limit je max. 50 licencií počas 2 rokov).

Služba Software Assurance nie je súčasťou tohto daru

Produkty Get Genuine neposkytujú výhody služby Software Assurance, ktorá je súčasťou väčšiny ostatných produktov spoločnosti Microsoft. Ak si organizácia nainštaluje produkt OS Windows Get Genuine, nezískava automaticky nárok na bezplatný upgrade na novšiu verziu OS Windows, aj ak bude v budúcnosti vydaná nová verzia. Produkt Windows Get Genuine však poskytuje organizácii legálny základný operačný systém, na ktorý si neskôr môže nainštalovať OS Windows Upgrade ponúkaný okrem iného aj cez program TechSoup. OS Windows Upgrade už automaticky obsahuje službu Software Assurance. Organizácie, ktoré si požiadali o produkt Windows Get Genuine, môžu ale u svojich licencií zrealizovať bezplatný downgrade na predchádzajúcu verziu OS Windows prostredníctvom Volume Licensing Service Center spoločnosti Microsoft (VLSC).

Dôležité informácie k multilicenciám

Pre aktiváciu systému Windows môže vaša organizácia voliť medzi dvoma typmi multilicenčných kľúčov: Key Management Service (KMS) alebo Multiple Activation Key (MAK). Kľúč KMS vyžaduje pre aktiváciu najmenej 25 počítačov zapojených v sieti. Pokiaľ má vaša organizácia menej ako 25 počítačov, použite kľúč MAK.

Vyberajte starostlivo

Administratívny poplatok za tento produkt sa nedá vrátiť a produkt sa nedá vymeniť alebo vrátiť.

Prevzatie produktu

Inštalácia tohto produktu vyžaduje predchádzajúce prevzatie softvéru zo stránky Volume Licensing Service Center (VLSC) spoločnosti Microsoft a vloženie licenčného kľúča. Môžete si prevziať ľubovoľnú technickú alebo jazykovú verziu vášho produktu.
Po prevzatí softvéru si prečítajte, ako ho nainštalovať a napáliť na disk pre jeho archiváciu a použitie v budúcnosti.
Tento produkt môžete s jedným licenčným kľúčom nainštalovať na toľko počítačov, na koľko ste získali oprávnenie (softvérové licencie). Toto množstvo je uvedené v správe, ktorú dostanete od programu Techsoup potom, ako si požiadate o produkt a zaplatíte administratívny poplatok.

Očakávajte dva e-maily:
1. Keď bude schválená vaša žiadosť o softvérový dar, TechSoup pošle na hlavnú e-mailovú adresu vašej organizácie "uvítaciu správu" s podrobnými inštrukciami. Tento e-mail potvrdí počet licencií, o ktoré ste si požiadali, poskytne inštrukcie, ako používať VLSC, prevziať a inštalovať softvérové dary potom, ako spoločnosť Microsoft akceptuje licenčnú zmluvu s vašou organizáciou. Uistite sa, že komunikačný e-mail, ktorý je pre vašu organizáciu zaregistrovaný do programu Techsoup, je naďalej aktuálny. Navštívte sekciu Môj profil a overte adresu v profile vašej organizácie.
2. Spoločnosť Microsoft vám o pár dní neskôr odošle e-mail, v ktorom spoločnosť víta vašu organizáciu na portáli VLSC. Tento e-mail bude zároveň znamenať, že spoločnosť Microsoft prijala licenčnú zmluvu s vašou organizáciou. Po prijatí tejto správy nasledujte inštrukcie z prvého e-mailu, zaslaného programom Techsoup, ktorý obsahuje podrobné inštrukcie, ako prevziať a inštalovať softvérový dar z prostredia VLSC.

Systémové požiadavky

 • Hardvér:
  • 1-GHz (alebo vyšší) 32-bitový (x86) alebo 64-bitový procesor
  • 1 GB alebo väčšia pamäť RAM pre 32-bitové systémy; 2 GB alebo väčšia pamäť RAM pre 64-bitové systémy
  • 16 GB voľnej kapacity na pevnom disku pre 32-bitové systémy, 20 GB pre 64-bitové systémy
  • rozlíšenie obrazovky 800x600 pixlov (alebo viac)
  • DirectX 9 grafické zariadenie s Windows Display Driver Model (WDDM) 1.0 alebo novší ovládač
 • Preštudujte si aj ďalšie požiadavky pre použitie určitých funkcií v kompletnom prehľade systémových požiadaviek.
 • Funkcionalita produktu a vzhľad sa môže líšiť v závislosti od konfigurácie systému.
Požiadavky na systém: 
 • Hardware:
 • 1-GHz (or higher) 32-bit (x86) or 64-bit processor
 • 1 GB or more RAM for 32-bit; 2 GB or more for 64-bit
 • 16 GB available hard-disk space for 32-bit; 20 GB for 64-bit
 • 800x600-pixel (or higher) display
 • DirectX 9 graphics device with Windows Display Driver Model (WDDM) 1.0 or later driver

 

 • Product functionality and appearance might vary with system configuration.
Features: 

Special Rules for Get Genuine Product Requests

 • Eligible organizations may place only one request ever for Get Genuine products.
 • Requests for Get Genuine products may not contain any other products.
 • During check-out, the Get Genuine Windows Agreement for Small and Medium Organizations must be accepted on behalf of the organization.

Note: Since Get Genuine products are part of the Windows Desktop Operating Systems title group, an organization's request for them will reduce the number of operating system upgrade products it may request in its current two-year donation cycle.

Software Assurance Not Included

Get Genuine products do not include the Software Assurance benefits that come with most other Microsoft software donations. If an organization installs a Get Genuine product, that product will not have the benefit of receiving a free upgrade to a newer version of Windows when it is released in the future. However, the Get Genuine product will provide a computer with a legal base operating system upon which Windows upgrade products that include Software Assurance benefits offered through TechSoup can be installed. Additionally, organizations that request Get Genuine products will be able to downgrade their donation to earlier Windows OS versions at no cost through the Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC).

Installing Windows

Windows Pro requires significant system resources, as detailed in the system requirements. For help evaluating whether you need to upgrade your computer before installing Windows, see TechSoup's Should You Upgrade to Windows 8? Questions to Consider.

TechSoup recommends a "clean install" of the Windows operating system: The process is described in TechSoup's How to Upgrade to Windows 8.

Important Volume Licensing Information

With Windows, your organization can choose between two types of volume license keys for product activation: a Key Management Service (KMS) license key or a Multiple Activation Key (MAK). A Key Management Service (KMS) key for Windows is available to your organization by default on the Microsoft Volume Licensing website; that is, this is the only type of key you will see unless you request a MAK.

A KMS key requires at least 25 computers on a network for activation. If your organization has fewer than 25 computers, you should request a MAK from the Volume Licensing website after receiving this product.

Choose Carefully

The administrative fee for this product is not refundable, and the product cannot be exchanged.

Obtaining This Product

Installing this product requires you to download the software from the Microsoft Volume Licensing Service Center(VLSC) and enter a license key. You can download any available version or language for your product.

The license key allows you to install the product on as many computers as you have received licenses for. This quantity is specified in the email you receive from TechSoup after you request this product.

Expect two emails:

 1. When your donation request has been approved, TechSoup will send a message to your organization email address. This email will confirm the number of licenses you have requested and provide information about how to use the VLSC once Microsoft accepts your license agreement. Make sure the email address in your organization details is up to date by visiting your account.
 2. Microsoft will send an email welcoming your organization to the VLSC. This email will indicate that Microsoft has accepted your license agreement. After you receive this email, you'll be able to follow the steps in the first email you received from TechSoup to obtain your donation through the VLSC
Obmedzenia: 

Product restrictions can be found under Microsoft's eligibility guidelines.