Microsoft: Pravidlá a podmienky

Microsoft - Pravidlá a podmienky

Obmedzenia:
 • Množstvo:
  • Organizácia čerpá softvérové dary spoločnosti Microsoft podľa limitov na množstvo v dvojročných cykloch. Prvý cyklus organizácie začína v okamihu zadania prvej objednávky, ktorá bola uskutočnená po 27. júli 2011. Po dvoch rokoch začína nový cyklus a počet vyčerpaných licencií z dostupných limitov je resetovaný na nulu.
  • V jednom 2-ročnom cykle môže organizácia požiadať:
   • až o 50 licencií každého desktopového alebo licenčného (napr. CAL) produktu;
   • až o 25 licencií každého serverového produktu, ktorý používa tzv. „core-based“ licencovanie;
   • až o 5 serverových produktov s iným typom licencovania.
  • Pre podrobnejšie informácie o limitoch žiadostí navštívte stránku Microsoft - prehľad programu.
 • Rozpočet: Výška ročného prevádzkového rozpočtu organizácie nijako neobmedzuje možnosti organizácie podať žiadosť o softvérový dar spoločnosti Microsoft.
 • Len pre neziskové organizácie a verejné knižnice:
  • Ponúkané produkty sú dostupné iba pre oprávnené neziskové organizácie a verejné knižnice podľa pravidiel programu TechSoup. Príjemcami darov tak môžu byť občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, organizácie Slovenského Červeného kríža, verejné knižnice, charitatívne organizácie a zariadenia zriadené cirkvami a cirkevné neziskové organizácie. Verejné knižnice musia byť vedené v registri verejných knižníc na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky..
  • Prostredníctvom tohto programu darovania môžu verejné knižnice požadovať softvér len pre použitie na verejne prístupných počítačoch či počítačoch priamo určených na správu týchto počítačov.
  • Zastrešujúce organizácie, vrátane kontrolovaných pridružených spoločností alebo dcérskych spoločností, ktoré udržiavajú zdieľané alebo centralizované systémy IT, sú oprávnené. Členské organizácie zastrešujúcich organizácií, ktoré udržiavajú zdieľané alebo centralizované systémy IT, však nie sú oprávnené.
  • Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo poskytnúť alebo naopak odmietnuť poskytnutie softvérového daru organizácii kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu.
 • Oprávnené typy organizácií: Program darovania spoločnosti Microsoft je určený pre tie organizácie, vďaka ktorých poslaniu a aktivitám majú prospech najmä lokálne komunity. Medzi takéto aktivity môžu patriť napríklad:
  • poskytovanie peňazí, tovaru alebo služieb chudobným ľuďom,
  • poskytovanie nadstavbového vzdelávania,
  • zlepšovanie životných podmienok,
  • zachovanie kultúry a kultúrnych pamiatok,
  • zachovanie, ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia,
  • ochrana ľudských práv,
  • rozvoj občianskej spoločnosti.
 • Neoprávnené typy organizácií: Nie všetky organizácie oprávnené pre vstup do programu TechSoup sú zároveň oprávnené pre program darovania spoločnosti Microsoft. Medzi neoprávnené organizácie patria napríklad:
  • štátne organizácie alebo agentúry,
  • vzdelávacie inštitúcie vrátane základných, stredných a vysokých škôl,
  • zdravotnícke organizácie a siete - vrátane nemocníc, ambulantných stredísk, domácich zdravotných a asistenčných zdravotných organizácií, zdravotných výskumných organizácií alebo laboratórií. Výnimku tvoria nezávislé neziskové organizácie s nasledujúcim poslaním: komunitné zdravotné kliniky, organizácie na podporu duševného zdravia, ženské zdravotnícke centrá, organizácie na podporu chorých a ich rodín, hospice, pohotovostné služby a krvné a iné typy zdravotníckych bánk.
  • obchodné a profesijné organizácie a združenia,
  • sponzorstvo podujatí, výstav a iných kultúrnych predstavení,
  • fundraisingové akcie ako slávnostné obedy, večere, pochody, behy alebo športové turnaje,
  • politické organizácie, odborové organizácie a únie, členské spolky,
  • organizácie zaoberajúce sa repasovaním počítačov, ktoré by darovaný softvér využili na inštaláciu na počítače, ktoré sú potom distribuované neziskovým organizáciám alebo školám. V prípade, že vaša organizácia spadá do tejto kategórie, navštívte stránku Refurbished PCs.
  • neverejné alebo súkromné knižnice, školské knižnice, špecializované knižnice, vojenské knižnice či knižnice prevádzkovanej vládnymi agentúrami, ktoré nie sú prístupné širokej verejnosti.
 • Oprávnení používatelia:
  • zamestnanci oprávnených neziskových organizácií;
  • dobrovoľníci, ktorí majú významnú manažérsku či inú zodpovednú úlohu v organizácii, napríklad členovia užšieho vedenia organizácie;
  • dobrovoľníci, ktorí spĺňajú všetky nasledujúce kritériá: 1) zodpovednosť za špecifickú aktivitu a jej výstupy v danej organizácii, 2) celoročná alebo pravidelná sezónna činnosť, 3) licencia nebude použitá k osobnému obohateniu dobrovoľníka.
 • Pravidlá a podmienky: Organizácie, ktoré žiadajú o produkty spoločnosti Microsoft, musia súhlasiť so všetkými súvisiacimi podmienkami služieb.
 • Zmena podmienok: Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo nahradiť alebo pozmeniť pravidlá a podmienky tohto programu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Antidiskriminačná politika: Aby sa mohla organizácia zúčastniť programu darovania spoločnosti Microsoft, musí byť schopná a ochotná potvrdiť nasledujúce vyhlásenie:
  Potvrdzujem, že moja organizácia nevykonáva ani nepodporuje diskrimináciu pri nábore a prijímaní nových zamestnancov, odmeňovaní, prístupe ku školeniam, kariérnom postupe, ukončovaní pracovného pomeru alebo pri odchode do dôchodku, zo žiadneho dôvodu, ktorý nie je sú povolený zákonom, napríklad na základe rasy, národnosti, viery, veku, postihnutia, rodovej identity alebo vyjadrenia, rodinného stavu, tehotenstva, sexuálnej orientácie, politickej príslušnosti, členstva v odboroch či statusu veterána,
  ALEBO
  Potvrdzujem, že moja organizácia je cirkevná právnická osoba a praktizovaná diskriminácia je na tomto základe vyňatá zo zákonov, ktoré túto diskrimináciu inak zakazujú.
 • Často kladené otázky (FAQ): Viac informácií o možnostiach a zdrojoch, ktoré Microsoft ponúka oprávneným neziskovým organizáciám a verejným knižniciam, nájdete na stránkach Nonprofit FAQ (stránky sú v angličtine).
 • Distribúcia produktov:
  • Produkty budú v rámci tohto programu distribuované iba oprávneným neziskovým organizáciám a verejným knižniciam, nie jednotlivcom.
  • Darované neziskové ponuky môže používať spoločnosť
   1. Platení neziskoví zamestnanci
   2. Neplatení zamestnanci, ktorí vykonávajú každodenné vecné manažérske alebo zverenecké povinnosti, ako napríklad správna rada, riaditelia programov a vyššie vedenie organizácie (vrátane výkonného riaditeľa, prezidenta a riadiacich pracovníkov).
  • Neziskové príjemcovia, darcovia a členovia (napríklad členovia cirkvi, klubu alebo športového tímu) nemôžu využívať neziskové ponuky.
  • Organizácie príjemcov nemôžu zdieľať, prevádzať alebo predávať neziskové licencie alebo predplatné s inými organizáciami, a to ani s partnerskými neziskovými organizáciami alebo právne nezávislými sesterskými organizáciami.
  • Produkty spoločnosti Microsoft získané cez tento program nemôžu byť inštalované na počítače, ktoré budú predané alebo darované inej organizácii alebo jednotlivcovi, aj keby išlo o inú dobročinnú organizáciu, projekt alebo program.