Office Standard

Donor Partner: 
Language: 
MS Title Group: 
Kategória softvéru: 
Media: 
Platforma: 
Description: 

Inštalácia a stiahnutie balíka Office 2019 boli zmenené

Upozorňujeme, že balík Office 2019 a individuálne aplikácie, v rátane aplikácií Visio a Project, nie je možné naďalej sťahovať priamo z VLSC.

Pre získanie objednaného produktu Office sa riaďte našimi detailnými inštrukciami pre stiahnutie a inštaláciu produktov Office 2019 zakúpených pomocou multilicencie (Volume Licensing)

 Ak vaša organizácia požiada o softvérový dar, zo stránky VLSC spoločnosti Microsoft (Volume Licensing Service Center) si môže prevziať aktuálnu alebo staršiu verziu softvéru v akomkoľvek jazyku, ktorý Microsoft ponúka. V dokumente Aktuálne verzie produktov spoločnosti Microsoft si môžete overiť, ktorá verzia softvéru je aktuálna.


Balík Office Standard je integrovaný súbor programov a služieb určených pre spoluprácu a optimalizáciu práce s informáciami.
Tento softvérový dar poskytuje jednu licenciu pre inštaláciu produktu na jednom zariadení. Pre podrobnosti o licenčných informáciách si prečítajte článok súhrn používateľských práv pri multilicenčných produktoch.

Aké verzie sú k dispozícii

Môžete prevziať aktuálnu alebo predchádzajúcu verziu tohto softvéru. V dokumente Aktuálne verzie produktov spoločnosti Microsoftmôžete zistiť, ktorá verzia produktu je aktuálna. Okrem toho môžete softvér prevziať v akejkoľvek dostupnej jazykovej verzii. Viac informácií ku výberu vašej verzie nájdete v tomto článku.

Výhody pre organizácie

Aplikácie v balíku Office môžete používať ku:
• tvorbe, zdieľaniu a úprave dokumentov aj s kolegami pracujúcimi na vzdialených miestach,
• sledovaniu a vyznačeniu dátových trendov,
• prenosu dokumentov a "live" prezentáciám pre kolegov alebo klientov prostredníctvom webových prehliadačov,
• konsolidácii komunikačných služieb za účelom zníženia nákladov organizácie.

Aplikácie obsiahnuté v balíku

Balík Standard obsahuje nasledujúce aplikácie:
Excel je tabuľkový procesor s možnosťou analýzy dát a množstvom nástrojov pre vizualizáciu.
OneNote je aplikácia pre písanie poznámok, ktorá umožňuje ľahké zdieľanie rôznych typov obsahu medzi členmi tímu.
Outlook integruje email, kalendár, kontakty a úlohy.
PowerPoint je prezentačný grafický program s funkciami pre textové efekty, zvuky a animácie.
Publisher je program, ktorý umožňuje aj používateľom so základnými grafickými zručnosťami vytvoriť širokú škálu publikácií, letákov a ďalších materiálov.
Word je plne vybavený program pre spracovanie textu.

Hlavné funkcie

Pás kariet: Užívateľské rozhranie aplikácie Office spája v jednotnom dizajne najobľúbenejšie formátovacie a výtvarné nástroje a stáva sa tak používateľsky príjemnejšie.
Prístup cez webové a mobilné rozhranie: S online aplikáciami Office Web Apps môžu používatelia na rôznych miestach vytvárať a upravovať rovnaký súbor v rovnakom čase. Je možné využiť akýkoľvek webový prehliadač alebo mobilné zariadenie fungujúce na platforme iOS, Android alebo Windows.
Cloudové úložisko: Aplikácie balíka Office je možné integrovať so službou OneDrive, OneDrive pre Business a SharePointom, vďaka čomu môžete pristupovať ku svojim súborom z rôznych zariadení.
Podpora viacerých formátov: Väčšina aplikácií Office, vrátane aplikácií Word a Excel, vie uložiť alebo exportovať súbory do formátu PDF alebo XPS, bez toho, aby bolo nutné stiahnuť a inštalovať prídavné prvky.

Dôležité informácie k multilicenciám

Pre aktiváciu balíka Office môže vaša organizácia voliť medzi dvoma typmi multilicenčných kľúčov: Key Management Service (KMS) alebo Multiple Activation Key (MAK). Na webových stránkach Volume Licensing Service Centre spoločnosti Microsoft budú dostupné oba typy kľúčov.
Spoločnosť Microsoft vám ponúka návod Ako používať MAK alebo KMS kľúč k aktivácii balíka Office.

Software Assurance

V rámci programu Software Assurance máte počas ďalších dvoch rokov od kúpy produktu právo nainštalovať akékoľvek nové verzie produktov, ku ktorým sa vzťahuje licenčná zmluva. Celkový počet aktívnych zariadení však musí zodpovedať počtu legálne získaných licencií.

Prevzatie produktu

Inštalácia tohto produktu vyžaduje prevzatie softvéru zo stránky Volume Licensing Service Center (VLSC) spoločnosti Microsoft a vloženie licenčného kľúča. Môžete prevziať ľubovoľnú technickú alebo jazykovú verziu vášho produktu.
Tento produkt môžete s jedným licenčným kľúčom nainštalovať na toľko počítačov, na koľko ste získali oprávnenie (softvérové licencie). Toto množstvo je uvedené v správe, ktorú dostanete od programu Techsoup potom, ako si požiadate o produkt a zaplatíte administratívny poplatok.

Očakávajte dva e-maily:
1. Keď bude schválená vaša žiadosť o softvérový dar, TechSoup pošle na hlavnú e-mailovú adresu vašej organizácie "uvítaciu správu" s podrobnými inštrukciami. Tento e-mail potvrdí počet licencií, o ktoré ste si požiadali, poskytne inštrukcie, ako používať VLSC, prevziať a inštalovať softvérové dary potom, ako spoločnosť Microsoft akceptuje licenčnú zmluvu s vašou organizáciou. Uistite sa, že komunikačný e-mail, ktorý je pre vašu organizáciu zaregistrovaný do programu Techsoup, je naďalej aktuálny. Navštívte sekciu Môj profil a overte adresu v profile vašej organizácie.
2. Spoločnosť Microsoft vám o pár dní neskôr odošle e-mail, v ktorom spoločnosť víta vašu organizáciu na portáli VLSC. Tento e-mail bude zároveň znamenať, že spoločnosť Microsoft prijala licenčnú zmluvu s vašou organizáciou. Po prijatí tejto správy nasledujte inštrukcie z prvého e-mailu, zaslaného programom Techsoup, ktorý obsahuje podrobné inštrukcie, ako prevziať a inštalovať softvérový dar z prostredia VLSC.

Systémové požiadavky

Podrobnosti si prečítajte na stránke Systémové požiadavky balíka Office.

Požiadavky na systém: 
 • See Office system requirements.
 • Microsoft installation technologies:
  • Office applications that are version 2019 or later must be installed using Microsoft Click-to-Run technology instead of the traditional Windows Installer (MSI) technology. Click-to-Run technology is the same technology that is used to install the Office applications that are included with Office 365 subscriptions.
  • You can't install multiple Office products on a computer if the products are the same version but use different installation technologies. In some cases, you also can't install two different versions of Click-to-Run applications on the same computer. For more information, see Microsoft Office support.
Features: 

Applications in This Suite

The Standard suite includes the following applications.

 • Excel is a spreadsheet application with data analysis and visualization tools.
 • OneNote is a note-taking application that allows various types of content to be shared among team members.
 • Outlookis a time and information manager that integrates email, calendar, contacts, and tasks.
 • PowerPoint is a presentation graphics program with capabilities for text effects, sound, and animation.
 • Publisher is a desktop publishing program that allows people with basic layout skills to create a wide variety of publications.
 • Word is a full-featured word-processing program.

Major Capabilities

 • Ribbon:The Office ribbon enhances usability by bringing together the most popular formatting and creation tools in a single, unified design.
 • Web and mobile access:With Office Online and free apps for mobile devices, users at separate locations can co-author or edit the same file at the same time. They can use any web browser or mobile device running Windows, iOS, or Android.
 • Cloud storage:Office applications integrate with OneDrive, OneDrive for Business, and SharePoint, so you can access your files across devices.
 • Multiple file format support:Most Office applications, including Word and Excel, can save or export files as PDF or XPS documents natively, without requiring you to download and install add-ons.

Important Volume Licensing Information

With Office suites and applications, you can choose between two types of volume license keys for product activation: a Key Management Service (KMS) license key or a Multiple Activation Key (MAK). You will be provided with both types of keys on the Microsoft Volume Licensing website.

Microsoft offers instructions on how to use a MAK or KMS key to activate volume editions of Office software.

Obtaining This Product

Installing this product requires you to download the software from the Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC) and enter a license key. You can download any available version or language for your product.

The license key allows you to install the product on as many computers as you have received licenses for. This quantity is specified in the email you receive from TechSoup after you request this product.

Expect two emails:

 1. 1. When your donation request has been approved, TechSoup will send a message to your organization email address. This email will confirm the number of licenses you have requested and provide information about how to use the VLSC once Microsoft accepts your license agreement. Make sure the email address in your organization details is up to date by visiting your account.
 2. Microsoft will send an email welcoming your organization to the VLSC. This email will indicate that Microsoft has accepted your license agreement. After you receive this email, you'll be able to follow the steps in the first email you received from TechSoup to obtain your donation through the VLSC.

Software Assurance

Under the Software Assurance program, you have the right to install any new release of products covered in the agreement during the term of your coverage.

Restrictions: 

Product restrictions can be found under Microsoft's eligibility guidelines.