Visio Standard

Donor Partner: 
Language: 
MS Title Group: 
Kategória softvéru: 
Media: 
Platforma: 
Description: 

Inštalácia a stiahnutie balíka Office 2019 boli zmenené

Upozorňujeme, že balík Office 2019 a individuálne aplikácie, v rátane aplikácií Visio a Project, nie je možné naďalej sťahovať priamo z VLSC.
Pre získanie objednaného produktu Office sa riaďte našimi detailnými inštrukciami pre
stiahnutie a inštaláciu produktov Office 2019 zakúpených pomocou multilicencie (Volume Licensing)


Ak vaša organizácia požiada o softvérový dar, zo stránky VLSC spoločnosti Microsoft (Volume Licensing Service Center) si môže prevziať aktuálnu alebo staršiu verziu softvéru v akomkoľvek jazyku, ktorý Microsoft ponúka. V dokumente Aktuálne verzie produktov spoločnosti Microsoft si môžete overiť, ktorá verzia softvéru je aktuálna.

Produkt Visio Standard je softvér pre tvorbu nákresov a diagramov. Používatelia si môžu vybrať šablóny, obrazce premiestniť do výkresu, pripojiť tvary, prípadne aj popisky pre vlastné vývojové alebo organizačné diagramy, návrhy rozloženia kancelárie a pod.
Tento softvérový dar poskytuje jednu licenciu pre inštaláciu softvéru na jednom zariadení. Požiadajte o jednu licenciu pre každé zariadenie, na ktorom budete produkt inštalovať. Pre detailné licenčné informácie si prečítajte súhrn používateľských práv pri multilicenčných produktoch.

Aké verzie sú k dispozícii

Môžete prevziať aktuálnu alebo predchádzajúcu verziu tohto softvéru. V dokumente Aktuálne verzie produktov spoločnosti Microsoftmôžete zistiť, ktorá verzia produktu je aktuálna. Okrem toho môžete softvér prevziať v akejkoľvek dostupnej jazykovej verzii. Viac informácií ku výberu vašej verzie nájdete v tomto článku.

Výhody pre vašu organizáciu

Môžete vytvárať vývojové diagramy, organizačné diagramy, navrhovať rozloženie kancelárie a mnoho ďalších možností.

Hlavné funkcie

Šablóny: Visio obsahuje šablóny pre tvorbu:
• schém (organizačné schémy, procesné diagramy či marketingové tabuľky)
• plánov projektov (kalendáre, časové osy a Ganttove diagramy)
• máp (smerové a zemepisné mapy)
• diagramov príčin a následkov
• blokových diagramov
• základných sieťových diagramov
• rozloženia nábytku vo vašej kancelárii alebo inde
Témy a štýly: Jediným kliknutím sa zmení farba, písmo a ďalšie efekty v celom diagrame. Každý štýl má niekoľko variácií. Okrem toho môžete štýly aplikovať aj na jednotlivé obrazce tak, aby lepšie vynikli.
Komentáre a konverzácie: Komentáre používateľov sú v paneli komentárov radené do jednotlivých vlákien.
Cloudové úložisko: Pre uloženie vytvorených diagramov je prednastavené cloudové úložisko OneDrive každého používateľa.

Prevzatie produktu

Inštalácia tohto produktu vyžaduje prevzatie softvéru zo stránky Volume Licensing Service Center (VLSC) spoločnosti Microsoft a vloženie licenčného kľúča. Môžete si prevziať ľubovoľnú dostupnú technickú a jazykovú verziu vášho produktu.
Tento produkt môžete s jedným licenčným kľúčom nainštalovať na toľko počítačov, na koľko ste získali oprávnenie (softvérové licencie). Toto množstvo je uvedené v správe, ktorú dostanete od programu Techsoup potom, ako si požiadate o produkt a zaplatíte administratívny poplatok.

Software Assurance

V rámci programu Software Assurance máte počas ďalších dvoch rokov od kúpy produktu právo nainštalovať akékoľvek nové verzie produktu, ku ktorým sa vzťahuje licenčná zmluva. Celkový počet aktívnych zariadení však musí zodpovedať počtu legálne získaných licencií.
Očakávajte dva e-maily:
1. Keď bude schválená vaša žiadosť o softvérový dar, TechSoup pošle na hlavnú e-mailovú adresu vašej organizácie "uvítaciu správu" s podrobnými inštrukciami. Tento e-mail potvrdí počet licencií, o ktoré ste si požiadali, poskytne inštrukcie, ako používať VLSC, prevziať a inštalovať softvérové dary potom, ako spoločnosť Microsoft akceptuje licenčnú zmluvu s vašou organizáciou. Uistite sa, že komunikačný e-mail, ktorý je pre vašu organizáciu zaregistrovaný do programu Techsoup, je naďalej aktuálny. Navštívte sekciu Môj profil a overte adresu v profile vašej organizácie.
2. Spoločnosť Microsoft vám o pár dní neskôr odošle e-mail, v ktorom spoločnosť víta vašu organizáciu na portáli VLSC. Tento e-mail bude zároveň znamenať, že spoločnosť Microsoft prijala licenčnú zmluvu s vašou organizáciou. Po prijatí tejto správy nasledujte inštrukcie z prvého e-mailu, zaslaného programom Techsoup, ktorý obsahuje podrobné inštrukcie, ako prevziať a inštalovať softvérový dar z prostredia VLSC.

Požiadavky na systém: 
 • See Office system requirements.
 • Microsoft installation technologies:
  • Office applications that are version 2019 or later must be installed using Microsoft Click-to-Run technology instead of the traditional Windows Installer (MSI) technology. Click-to-Run technology is the same technology that is used to install the Office applications that are included with Office 365 subscriptions.
  • You can't install multiple Office products on a computer if the products are the same version but use different installation technologies. In some cases, you also can't install two different versions of Click-to-Run applications on the same computer. For more information, see Microsoft Office support.
Features: 

Major Capabilities

 • Templates: Templates include shapes used for creating a particular type of diagram collected in groups called stencils. They can also include special tabs on the Ribbon and wizards to help get the diagram started. Visio includes templates for creating such things as:
  • Charts (organization charts, flowcharts, and marketing charts)
  • Project schedules (calendars, timelines, and Gantt charts)
  • Maps (directional and geographic)
  • Cause-and-effect diagrams
  • Block diagrams
  • Basic network diagrams
  • Basic office layouts
 • Themes and styles: You can add sets of colors, fonts, and effects to an entire diagram with a single mouse click. Each theme has several variants. In addition, you can also apply styles to individual shapes to make them stand out. Effects include such things as shadows and glows.
 • Threaded conversations: A commenting pane allows reviewers' comments to appear in threads.
 • Cloud storage: The default location to save diagrams is the user's SkyDrive.

Important Volume Licensing Information

With Visio, organizations can choose between two types of volume license keys for product activation: a Key Management Service (KMS) license key or a Multiple Activation Key (MAK). Organizations will be provided with both types of keys on the Microsoft Volume Licensing website.

Microsoft recommends KMS activation only for organizations with at least 50 networked computers requiring activation for Visio or requiring activation for a combination of Visio, Office, and Project software. Organizations with fewer than 50 computers requiring activation or organizations with non-networked computers should activate their products using a MAK.

Microsoft offers instructions on how to use a MAK or KMS key to activate volume editions of Office software, which also applies to Visio.

Obtaining This Product

Installing this product requires you to download the software from the Microsoft Volume Licensing Service Center(VLSC) and enter a license key. You can download any available version or language for your product.

The license key allows you to install the product on as many computers as you have received licenses for. This quantity is specified in the email you receive from TechSoup after you request this product.

Expect two emails:

 1. When your donation request has been approved, TechSoup will send a message to your organization email address. This email will confirm the number of licenses you have requested and provide information about how to use the VLSC once Microsoft accepts your license agreement. Make sure the email address in your organization details is up to date by visiting your account.
 2. Microsoft will send an email welcoming your organization to the VLSC. This email will indicate that Microsoft has accepted your license agreement. After you receive this email, you'll be able to follow the steps in the first email you received from TechSoup to obtain your donation through the VLSC.

Software Assurance

Under the Software Assurance program, you have the right to install any new release of products covered in the agreement during the term of your coverage.

Obmedzenia: 

Pravidlá programu, oprávnenosť a obmedzenia programu Microsoft Donation nájdete tu.