BitDefender

 • Množstvo: Oprávnené organizácie môžu počas jedného fiškálneho roka (trvá od 1. júla do 30. júna) požiadať o licencie až pre 50 zariadení. Tento limit môže byť vyčerpaný buď v rámci jedného produktu alebo môže byť rozdelený medzi rôzne produkty. Pokiaľ má však organizácia v sieti nainštalovaný produkt GravityZone, nemôže požiadať o dalšiu licenciu produktu GravityZone.
 • Rozpočet: Ročný rozpočet oprávnenej organizácie nesmie prekročiť hranicu 1,4 milióna USD (resp. jej ekvivalent v Euro).
 • Iba oprávnené neziskové organizácie a knižnice: Softvérový produkty sú dostupné iba oprávneným organizáciám a verejným knižniciam podľa kritérií programu Techsoup. Verejné knižnice musia byť evidované v Zozname knižníc SR vedenom na Ministerstve kultúry SR.
 • Neoprávnené organizácie: Nasledujúce typy organizácií NIE SÚ OPRÁVNENÉ žiadať o produkty v rámci tohto programu:
  •  Verejné materské školy, základné a stredné školy
  • Vyššie odborné školy
  • Univerzity
  • Obchodné školy
  • Niektoré športové, atletické a spoločenské kluby
  • Legislatívne a politické organizácie
  • Organizácie zamerané na advokáciu a ovplyvňovanie verejnej mienky
 • Pravidlá a podmienky: Organizácie, ktoré žiadajú o produkty spoločnosti Bitdefender, musia súhlasiť so všetkými súvisiacimi podmienkami služieb.
 • Antidiskriminačná politika: Pre účasť v tomto programe darovania nie sú oprávnené ani organizácie, ktoré obhajujú, podporujú alebo praktikujú diskrimináciu na základe veku, rasového alebo etnického dôvodu, pohlavia, príslušnosti k národnostnej menšine, z dôvodu zdravotného alebo mentálneho stavu, veľkosti, vierovyznania, sexuálnej orientácie, z politického dôvodu alebo sociálno-ekonomického pôvodu. Pre prijímanie softvérových darov musí byť organizácia schopná a ochotná potvrdiť, že je nevylučujúca a nediskriminujúca zo žiadneho z uvedených dôvodov.
 • Prípadové štúdie: Príjemca softvérových darov musí byť schopný a ochotný poskytnúť spoločnosti Bitdefender podklady pre vypracovanie prípadovej štúdie.
 • Poskytovanie produktov:
  • Produkty budú v rámci tohto programu poskytované iba oprávneným organizáciám, nie jednotlivcom.
  • Akékoľvek produkty získané prostredníctvom tohto programu nesmú byť prevedené na inú organizáciu, ďalej darované alebo predané.
X
{link_name} zabezpečuje všetky procesy posudzovania a služby pre zákazníkov programu TechSoup Slovensko. Navštívte stránku {link_name}arrow