O&O Software

Množstvo:
Počas fiškálneho roka (od 1. júla do 30. júna) môže každá oprávnená organizácia požiadať o maximálne dva softvérové produkty.
Iba oprávnené neziskové organizácie a knižnice:
Softvérové dary môžu získať iba oprávnené neziskové organizácie a verejné knižnice.
Rozpočet:
Softvérové dary môže získať každá oprávnená organizácia bez ohľadu na výšku jej prevádzkového rozpočtu.
Prípadová štúdia:
Príjemca softvérového daru musí byť ochotný a schopný poskytnúť spoločnosti O&O Software podklady pre prípravu prípadovej štúdie alebo referencie k programu darovania.
Anti-diskriminačná politika:
Pre účasť v tomto programe darovania nie sú oprávnené organizácie, ktoré propagujú alebo podporujú diskrimináciu alebo priamo diskriminujú na základe veku, príslušnosti k etnickej skupine, pohlavia, národnosti, znevýhodnenia, rasy, veľkosti, náboženstva, vierovyznania, sexuálnej orientácie, sociálno-ekonomického pôvodu alebo z iného dôvodu. V procese podávania žiadosti o softvérový dar musia byť organizácie ochotné a schopné písomne potvrdiť, že nie sú diskriminujúce zo žiadneho z uvedených dôvodov.
Distribúcia produktov:
V rámci tohto programu budú softvérové dary poskytované iba oprávneným organizáciám, nie jednotlivcom.
Produkty spoločnosti O&O Software nesmú byť prenesené na inú organizáciu, ďalej darované alebo predané.