Veritas

 • Množstvo: Oprávnené organizácie môžu požiadať o jednu licenciu z každého produktu počas fiškálneho roka (od 1. júla do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka).
 • Rozpočet: Požadovať produkty v tomto programe sú oprávnené iba organizácie s ročným prevádzkovým rozpočtom do 10 miliónov USD (resp. ekvivalent v Euro).
 • Iba neziskové organizácie a knižnice: O tieto softvérové dary môžu požiadať iba oprávnené neziskové a dobročinné organizácie a verejné knižnice podľa kritérií programu Techsoup.
 • Typy organizácií: Nasledujúce typy organizácií NIE SÚ oprávnené prijímať softvérové dary poskytované prostredníctvom tohto programu:
  • Niektoré študentské skupiny a akademické organizácie
  • Zamestnanecké alebo členské organizácie
  • Niektoré organizácie, ktoré sa venujú spoločenským a rekreačným aktivitám
  • Skauti
  • Organizácie, ktoré podporujú politické strany alebo kandidátov
  • Záujmové skupiny
  • Cirkevné a náboženské organizácie bez sekulárneho poslania
 • Podmienky poskytovania služieb: Organizácie, ktoré požadujú produkty spoločnosti Veritas, musia súhlasiť so všetkými platnými podmienkami poskytovania služieb.
 • Antidiskriminačná politika: Pre účasť v programe darovania nie sú oprávnené organizácie, ktoré obhajujú, podporujú alebo praktikujú diskrimináciu na základe veku, rasového alebo etnického dôvodu, pohlavia, príslušnosti k národnostnej menšine, z dôvodu zdravotného alebo mentálneho stavu, veľkosti, vierovyznania, sexuálnej orientácie, z politického dôvodu alebo sociálno-ekonomického pôvodu. Pre prijímanie softvérových darov musí byť organizácia schopná a ochotná potvrdiť, že je nevylučujúca a nediskriminujúca zo žiadneho z uvedených dôvodov.
 • Prípadová štúdia: Príjemca softvérových darov musí byť schopný a ochotný poskytnúť spoločnosti Veritas podklady pre vypracovanie prípadovej štúdie alebo referenciu na produkt.
 • Distribúcia produktov:
  • Produkty sú v rámci tohto programu poskytované iba oprávneným organizáciám, nie jednotlivcom.
  • Prijímajúca organizácia nesmie produkty spoločnosti Veritas previesť na inú organizáciu, darovať ich alebo predať.
X
{link_name} zabezpečuje všetky procesy posudzovania a služby pre zákazníkov programu TechSoup Slovensko. Navštívte stránku {link_name}arrow