Zoom

 • Množstvo: Oprávnené organizácie môžu požadovať 1 zľavnený produkt počas fiškálneho roka (od 1. júla do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka).
 • Rozpočet: Požadovať produkty v tomto programe sú oprávnené organizácie s ročným prevádzkovým rozpočtom do 10 miliónov USD (resp. ekvivalent v Euro).
 • Len neziskové organizácie a knižnice: O tieto softvérové dary môžu požiadať iba oprávnené neziskové a dobročinné organizácie a verejné knižnice podľa kritérií programu Techsoup.
 • Typy organizácií: Na produkty poskytované prostredníctvom tohto programu majú nárok všetky typy oprávnených organizácií.
 • Podmienky poskytovania služieb: Organizácie, ktoré požadujú produkty spoločnosti Zoom, musia súhlasiť so všetkými platnými zmluvnými podmienkami.
 • Antidiskriminačná politika: Pre účasť v programe darovania nie sú oprávnené organizácie, ktoré obhajujú, podporujú alebo praktikujú diskrimináciu na základe veku, rasového alebo etnického dôvodu, pohlavia, príslušnosti k národnostnej menšine, z dôvodu zdravotného alebo mentálneho stavu, veľkosti, vierovyznania, sexuálnej orientácie, z politického dôvodu alebo sociálno-ekonomického pôvodu. Pre prijímanie softvérových darov musí byť organizácia schopná a ochotná potvrdiť, že je nevylučujúca a nediskriminujúca zo žiadneho z uvedených dôvodov.
 • Prípadová štúdia: Príjemca softvérových darov musí byť schopný a ochotný poskytnúť spoločnosti Zoom podklady pre vypracovanie prípadovej štúdie alebo referenciu na darovaný produkt.
 • Distribúcia produktov:
  • Produkty budú v rámci tohto programu poskytované iba oprávneným organizáciám, nie jednotlivcom.
  • Prijímajúca organizácia nesmie produkty spoločnosti Zoom previesť na inú organizáciu, darovať ich alebo predať.
X
{link_name} zabezpečuje všetky procesy posudzovania a služby pre zákazníkov programu TechSoup Slovensko. Navštívte stránku {link_name}arrow