Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady ochrany“) majú za cieľ informovať o základných zásadách a postupoch, ktoré nezisková organizácia Pontis n.o., administrátor programu TechSoup Slovensko (ďalej „TechSoup“), dodržuje pri práci s osobnými údajmi zbieranými za účelom napĺňania cieľov programu TechSoup. Pontis n.o. zhromažďuje informácie v súlade s nižšie popísanými podmienkami a zásadami ochrany, a to od okamihu, kedy navštívite internetové stránky programu TechSoup Slovensko (www.techsoup.sk) prevádzkované neziskovou organizáciou Pontis n.o. (ďalej len „webové stránky“).

Základné definície pojmov

Anonymné informácie: Znamenajú informácie, ktoré nie sú spojené alebo nesúvisia s vašimi osobnými údajmi. Anonymné informácie samy o sebe neumožňujú identifikáciu jednotlivých osôb.

Klienti TechSoup: Sú návštevníci zastupujúci neziskovú organizáciu, v ktorej mene prostredníctvom webových stránok žiadajú o sprostredkovanie daru.

Osobné údaje: Sú vašimi kontaktnými údajmi a zahŕňajú: meno a priezvisko, poštovú adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu a všetky ostatné neverejné (vami zadané) informácie, ktoré sú spojené s vašimi kontaktnými informáciami.

Produkty: Je ponuka darovaného softvéru a hardvéru, ktoré sú sprístupnené v ponuke darov na webových stránkach.

Účet (konto): Znamená registrovaný profil organizácie v programe TechSoup Slovensko.

Súhlas návštevníka

Návštevou webových stránok a využitím služieb dostupných prostredníctvom týchto webových stránok (ďalej len „služby“) súhlasíte so spracovaním vami uvedených (zadaných) osobných údajov podľa týchto zásad ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje môžu byť spracované v krajine, kde boli zhromaždené, poskytnuté partnerským subjektom programu TechSoup za účelom sprostredkovania daru a realizácie služieb programu TechSoup. Používaním služieb alebo odoslaním osobných údajov výslovne súhlasíte s popísanými zásadami. V prípade, že ste poskytli osobné informácie o konkrétnej fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá nie je aktuálnym používateľom služieb Techsoup, prehlasujete, že vám táto fyzická alebo právnická osoba udelila súhlas toto vykonať. Pred odoslaním osobných údajov v rámci webových stránok budete vyzvaní na udelenie súhlasu so spracovaním týchto osobných údajov podľa Zásad ochrany osobných údajov vo forme zaškrtávacieho poľa odkazujúceho na Zásady ochrany osobných údajov.

Všeobecné ustanovenia o bezpečnosti

Spracovanie osobných údajov sa riadi zákonnými predpismi platnými na území Slovenskej republiky podľa zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nezisková organizácia Pontis n.o., administrátor programu TechSoup Slovensko, prijala dostatočné fyzické, elektronické a procesné opatrenia, aby bolo zabránené strate alebo zneužitiu poskytnutých Osobných údajov.

Zhromažďovanie osobných údajov

V programe TechSoup sú zaznamenávané a spracovávané iba také osobné údaje, ktoré boli poskytnuté registrujúcim sa subjektom do programu. Konkrétne:

  • keď vytvoríte účet, evidujeme názov vašej organizácie, používateľské meno a heslo, primárnu e-mailovú adresu a meno kontaktnej osoby vašej organizácie, adresu a všetky ďalšie informácie pridružené k vášmu Účtu,
  • keď zadáte akékoľvek informácie, vrátane osobných údajov, do akéhokoľvek príspevku alebo komentára v rámci Služieb, evidujeme aj takto zadané informácie,
  • keď sa zúčastníte prieskumu organizovaného programom TechSoup alebo vyplníte dotazník programu TechSoup, evidujeme údaje a informácie obsiahnuté v odpovediach tohto prieskumu alebo dotazníka,
  • keď zadáte spätnú väzbu na program alebo žiadosť o podporu, evidujeme informácie obsiahnuté vo vašej spätnej väzbe alebo žiadosti o podporu,
  • keď nás kontaktujete zaslaním e-mailu, evidujeme vašu e-mailovú adresu a rovnako tak aj informácie v zaslanom e-maili, vrátane príloh a dodatočných podkladov k registrácii,
  • keď sa prihlásite na odber informácií a noviniek formou newsletteru, evidujeme vaše meno, e-mailovú adresu a názov organizácie či spoločnosti, ktorú zastupujete.

Súčasne sú okrem mena, názvu a e-mailovej adresy klientov programu TechSoup požadované tiež informácie o registrovanej právnickej osobe (neziskovej organizácii), konkrétne: názov organizácie, identifikačné číslo, typ, poslanie, rozpočet a kontaktné informácie. Nezisková organizácia Pontis n.o. eviduje tieto informácie, aby sme mohli sledovať požiadavky o technologické dary, ich priebeh a dokončenie a aby sme mohli spracovávať ďalšie požiadavky zákazníka v rámci poskytovaných služieb. Súčasne sú evidované osobné údaje využívané pre informovanie o dôležitých zmenách nevyhnutných pre realizáciu programu TechSoup.

Ak poskytnete neziskovej organizácii Pontis n.o. osobné údaje o vás napr. telefonicky, môžeme vami poskytnuté informácie použiť v kombinácii s informáciami zhromaždenými prostredníctvom webových stránok, za účelom napĺňania služieb, ktoré poskytujeme.

Informácie získavané prostredníctvom technológií

Podobne ako je to u väčšiny iných webových stránok, aj náš webový server automaticky zbiera informácie posielané počas internetového pripojenia a poskytované webovými prehliadačmi. Medzi tieto informácie patria IP adresa vášho internetového pripojenia, typ internetového prehliadača, ktorý ste na pripojenie použili, operačný systém, ktorý používate. Náš webový server môže tiež zaznamenávať URL vami požadovaného súboru, aktuálny dátum a čas a URL poslednej požadovanej webovej stránky vyžiadanú vaším prehliadačom. Tieto informácie využívame na analýzu trendov, administráciu webových stránok a sledovanie pohybu používateľov na našich webových stránkach tak, aby sme mohli lepšie prispôsobiť webové stránky potrebám našich používateľov.

Podobne ako mnohé iné online služby, využívame aj my pre zber informácií súbory cookies. „Cookies“ sú malé textové súbory, ktoré ukladá webová stránka na pevný disk vášho počítača, keď si danú stránku prehliadate. Náš webový server môže používať relačné cookies (angl. session cookies; sú vymazané vždy, keď zatvoríte prehliadač) a trvalé cookies (angl. persistent cookies; zostávajú vo vašom počítači, pokiaľ ich nezmažete). Tento typ informácií sa zbiera preto, lebo umožňuje lepšie, jednoduchšie a personalizované použitie webových stránok.

K analýze prevádzky na našich webových stránkach môžeme využívať Google Analytics – webový analytický nástroj poskytovaný spoločnosťou Google, Inc. (ďalej „Google“). Google Analytics využíva súbory cookies a page tags ku zberu informácií o používaní našich webových stránok, napr. ako často používatelia navštevujú naše stránky, ktoré stránky navštevujú a z ktorých stránok prišli na naše webové stránky. Informácie získané zo súborov cookies a page tags sú prenášané a ukladané na serveroch Google. Následne môžu byť tieto dáta analyzované a spracované do podoby reportov. Používanie a ochrana dát ukladaných na serveroch Google sa neriadi našimi zásadami, ale zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Google, dostupnými na stránke https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Vo vašom webovom prehliadači môžete nastaviť, ak nechcete prijímať súbory cookies. Ak sa rozhodnete súbory cookies zakázať, budete môcť stále pristupovať na naše webové stránky. Nebude však možné používať niektoré funkcie webových stránok, napríklad zadávanie požiadaviek o darované produkty.

Žiadosti o darované produkty podané prostredníctvom stránok TechSoup

Realizácia žiadostí o produkty a príslušné služby môžu byť sprocesované nami (TechSoup Slovensko), firemným partnerom alebo inou zmluvnou stranou (napríklad TechSoup). V rámci žiadosti o dar beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že v niektorých prípadoch môžete byť požiadaní opustiť naše webové stránky kvôli výberu produktov a zadaniu žiadostí o darované produkty. V takom prípade vám príslušní zmluvní partneri sprístupnia popis ich zásad ochrany osobných údajov. Všetky osobné údaje, ktoré poskytnete týmto zmluvným partnerom, budú podliehať iba zásadám ochrany osobných údajov a podmienkam používania týchto zmluvných partnerov, nie však už Zásadám ochrany osobných údajov a podmienkam programu TechSoup.

Využitie a spracovanie zbieraných údajov

Vo všeobecnosti údaje, ktoré nám poskytujete, využívame na plnenie nami poskytovaných služieb, pri reakciách na vaše požiadavky a na zlepšovanie nami poskytovaných služieb. Poskytnuté kontaktné údaje môžeme využiť tiež k tomu, aby sme vás informovali o novinkách a zmenách v programe TechSoup, zaujímavých ponukách, príležitostiach a nových funkcionalitách.

Ak nám poskytnete spätnú väzbu, potom za podmienky, že nebudeme spájať túto spätnú väzbu s vašimi osobnými údajmi, ju môžeme spracovať a poskytnúť s akýmkoľvek účelom. Informácie poskytnuté v prípade spätnej väzbe budú spracované v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov a podmienkami programu TechSoup Slovensko.

Ak nám poskytnete spätnú väzbu spojenú s konkrétnym účelom spolu s vaším súhlasom túto informáciu použiť a zverejniť (napríklad v rámci prípadovej štúdie), potom môžeme použiť a uverejniť takúto informáciu v originálnej nezmenenej podobe vrátane osobných údajov. Informácie získané v takomto dokumente budú spracované spolu s osobnými údajmi, obsiahnutými v danej komunikácii, v súladu s týmito Zásadami ochrany.

Anonymné dáta môžu byť programom TechSoup uverejňované bez obmedzenia.

Sprístupnenie informácií tretím stranám

Anonymné informácie môžu byť zdieľané s našimi partnermi, sponzormi a darcami. TechSoup môže zdieľať anonymné informácie o jednotlivých organizáciách najmä v prípade, kedy je to nevyhnutné na získanie finančných prostriedkov na zaistenie stálej dostupnosti služieb alebo na vytvorenie vzdelávacieho či osvetového programu spoločne s našimi partnermi alebo darcami. Ak nie je uvedené inak (v týchto Zásadách ochrany súkromia), nebudeme poskytovať a zdieľať vaše osobné údaje s tretími stranami, pokiaľ nás na to nevyzvete alebo nám k tomu nedáte súhlas.

Nezisková organizácia Pontis n.o. môže odovzdať osobné údaje klientov programu TechSoup, ktorí požadujú produkty (dary) v rámci programu TechSoup Slovensko, príslušným firemným darcom a spoločnostiam, ktorí sprostredkovávajú požadovaný Produkt, za účelom realizácie požiadavky, plnenia služieb alebo technickej pomoci alebo podpory. Tieto jednotlivé záznamy (odovzdané údaje) obsahujú názov organizácie a kontaktné informácie poskytnuté klientom programu TechSoup. Vaše možnosti ohľadne zdieľania osobných údajov sú uvedené nižšie – v časti „Pravidlá a podmienky použitia osobných údajov“. Zmluvným partnerom neziskovej organizácie Pontis n.o. pri realizácii a napĺňaní programu TechSoup Slovensko je nezisková organizácia TechSoup so sídlom v USA (viac informácií nižšie).

Nezisková organizácia Pontis n.o. môže tiež zdieľať vaše osobné údaje za účelom plnenia služieb TechSoup (sprostredkovanie daru) s vybranými dodávateľmi služieb (účtovné služby súvisiace s fakturáciou za administratívny poplatok).

V prípade zdieľania vašich osobných údajov s partnermi programu TechSoup budeme vyžadovať od týchto partnerov zachovanie Zásad ochrany osobných údajov pri práci s akýmikoľvek osobnými údajmi zdieľanými cez TechSoup. Vaše možnosti ohľadne takéhoto zdieľania informácií sú stanovené v oddiele s názvom „Pravidlá a podmienky použitia osobných údajov“.

V prípade zdieľania vašich osobných údajov s partnermi programu TechSoup budeme vyžadovať od týchto partnerov zachovanie Zásad ochrany osobných údajov pri práci s akýmikoľvek osobnými údajmi zdieľanými cez TechSoup. Vaše možnosti ohľadom takéhoto zdieľania informácií sú stanovené v časti "Pravidlá a podmienky použitia osobných údajov".

Ak by bola nezisková organizácia Pontis n.o. a všetky alebo časť jej aktív kúpená inou organizáciou alebo by prešla z dôvodu fúzie, akvizície apod. pod inú organizáciu, vaše osobné údaje môžu byť súčasťou prevádzaných aktív, avšak výhradne za účelom realizácie programu TechSoup a plnenia služieb s tým spojených. Beriete na vedomie, že takýto prevod môže nastať a že každý nadobúdateľ neziskovej organizácie Pontis n.o. alebo jej aktív môže aj naďalej používať vaše osobné údaje za účelom realizácie programu TechSoup, a to tak, ako je uvedené v týchto Zásadách ochrany. Týmto vyjadrujete súhlas, že s neziskovou organizáciou Pontis n.o. zdieľate vaše osobné údaje aj s ohľadom na vyššie uvedené okolnosti.

Nezisková organizácia Pontis n.o. môže ďalej poskytnúť osobné údaje zhromaždené od vás, ak je takéto sprístupnenie nutné: (a) v súlade s príslušnými právnymi predpismi alebo ako reakcia na súdne zásielky alebo žiadosti doručené oprávnenými subjektmi, (b) k zaisteniu akejkoľvek dohody, ktorú sme s vami uzavreli a k presadzovaniu Zásad ochrany osobných údajov alebo (c) k ochrane a obrane práv a majetku neziskovej organizácie Pontis n.o., ostatných používateľov webových stránok alebo tretích strán.

Zmluvným partnerom (treťou stranou) je v rámci plnenia požiadaviek a služieb klientov programu TechSoup Slovensko nezisková organizácia TechSoup so sídlom 435 Brannan Street, Suite 100, San Francisco, CA 94017, USA. Organizácia TechSoup je viazaná zásadami ochrany osobných údajov TechSoup (Privacy Policy).

Pravidlá a podmienky použitia osobných údajov

Nezisková organizácia Pontis n.o. môže pravidelne zasielať informačné spravodaje (newslettre) a informačné oznámenia výhradne za účelom realizácie programu TechSoup, konkrétne kvôli: (a) informovaniu o nových darovaných produktoch v katalógu, (b) informovaniu o ponuke vzdelávacích a špeciálnych akcií vrátane prieskumov a prípadových štúdií, (c) informovaniu o nových službách ponúkaných partnerskými organizáciami – firemnými darcami a (d) informovaniu o špeciálnych ponukách tretích strán pre klientov TechSoup v súlade s poslaním programu TechSoup Slovensko. Tieto e-maily sú distribuované v rámci programu TechSoup Slovensko, tzn. prichádzajú z adries neziskovej organizácie Pontis n.o., nie z adries partnerských organizácií. Ak si neprajete dostávať vyššie uvedené spravodaje a oznámenia, môžete sa odhlásiť z odberu týchto správ vždy podľa pokynov pre odhlásenie uvedených v danom konkrétnom oznámení.

Súčasne platí, že ak si od nás neprajete dostávať poštové alebo emailové zásielky týkajúce sa vyššie uvedeného (body a, b, c, d), prosíme, zašlite nám e-mail na adresu info@pontisno.sk s predmetom „odhlásenie odberu“ a do tela správy uveďte vaše meno a názov organizácie.

Príležitostne môžete v rámci programu TechSoup dostať oznámenie o aktualizácii služieb prostredníctvom e-mailu (upozornenie na zmenu služieb alebo Pravidiel a podmienok programu alebo Zásad ochrany osobných údajov) a to vždy v prípade, ak to bude pre realizáciu programu nevyhnutné. Z týchto oznámení, ktoré nie sú propagačnej povahy, sa nedá odhlásiť, pretože obsahujú dôležité informácie o zmenách poskytovaných služieb, Pravidiel a podmienok programu alebo Zásad ochrany osobných údajov. Ak si neprajete dostávať tieto oznámenia, máte možnosť zrušiť váš účet (vaše účty). V tomto prípade beriete na vedomie, že zrušenie vášho účtu bude znamenať odstránenie všetkých osobných informácií z našich aktuálnych databáz. Súčasne ale nezisková organizácia Pontis n.o. nenesie žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu zo zrušenia vášho účtu a súvisiaceho vymazania vašich informácií. Aj v prípade vymazania vášho účtu beriete na vedomie, že v niektorých prípadoch žiadosti o vymazanie vašich údajov môžu byť vybrané informácie ďalej nevyhnutne evidované podľa zákona nebo obdobného predpisu. Nezisková organizácia Pontis n.o. tak môže v niektorých prípadoch tieto informácie zachovať a uchovávať zákonom alebo predpisom predpísanú dobu. V takom prípade sa budeme riadiť vašou žiadosťou až po splnení požiadavky na uchovanie informácií. (Pozn.: Ide najmä o údaje a informácie súvisiace s účtovnou evidenciou.)

V okamihu odstránenia informácií a údajov, ktoré sme od vás získali, budú tieto odstránené z našich aktívnych databáz, ale môžu zostať v našich archívoch z dôvodov nevyhnutnej evidencie. Tieto údaje nebudú naďalej spracovávané ani inak využívané.

Zmena vami zadaných údajov

Ak sa rozhodnete zmeniť niektorú z informácií vo vašom účte, môžete použiť funkciu úpravy profilu, ktorá sa nachádza pod odkazom domovskej stránky vášho účtu TechSoup. Zmenu je možné vykonať tiež odoslaním žiadosti o zmenu, opravu nebo odstránenie informácie na e-mailovú adresu administrátora programu Techsoup info@pontisno.sk.

Ak chcete zmeniť niektoré z informácií uvedených v záznamoch vašej organizácie na stránke TechSoup, môžete to urobiť podľa pokynov pre úpravy profilu organizácie na stránke www.techsoup.sk. Najprv sa budete musieť prihlásiť do vášho účtu TechSoup alebo kontaktovať program TechSoup Slovensko pre overenie vášho oprávnenia vykonávať tieto zmeny. Potom budete presmerovaní na stránku profilu vašej organizácie, kde bude možné vykonať požadované zmeny. Ak máte akékoľvek problémy so zmenou údajov vašej organizácie, kontaktujte podporu programu TechSoup Slovensko prostredníctvom e-mailu info@pontisno.sk.

Prieskumy a prípadové štúdie

Príležitostne môže nezisková organizácia Pontis n.o. alebo niektorý z našich partnerov, firemných darcov (ale vždy len prostredníctvom neziskovej organizácie Pontis n.o. – programu TechSoup Slovensko) vyzvať klientov TechSoup, ktorí získajú alebo už získali produktové dary, k účasti na prípadovej štúdii, poskytnutí posudku nebo vyplnení zákazníckeho prieskumu. Ak firemný darca ako podmienku pre získanie daru vyžaduje od klienta podieľať sa na príprave takejto štúdie, bude toto výslovne napísané v pravidlách a podmienkach tohto konkrétneho firemného partnera, prípadne ako podmienka na potvrdenie počas procesu podávania požiadavky o dar.

Odkazy na externé webové stránky

Toto prehlásení o Zásadách ochrany osobných údajov sa vzťahuje výhradne na informácie zhromažďované prostredníctvom webových stránok TechSoup Slovensko. Webové stránky TechSoup môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán, najmä kvôli pohodliu používateľov. Tieto odkazy neznamenajú náš súhlas s týmito webovými stránkami alebo ich obsahom. Nezisková organizácia Pontis n.o. nenesie zodpovednosť za kontrolu, nereviduje ich obsah a ani nie je zodpovedná za postupy ochrany osobných údajov alebo obsah zobrazovaný na iných webových stránkach.

Odporúčame všetkým návštevníkom stránok TechSoup, aby si boli vedomí odchodu z našich webových stránok, a prečítali si zásady ochrany osobných údajov všetkých webov tretích strán, ktoré sa rozhodnú navštíviť.

Zdieľané oblasti služieb a poskytnuté informácie / údaje

Majte prosím na pamäti, že ak zadáte akékoľvek osobné údaje do zdieľaných oblastí služieb (ako napríklad nástenky, diskusné fóra atď.), tieto osobné údaje budú zobrazené každému, kto má prístup do týchto oblastí služieb. Nad podobným zverejnením nemá nezisková organizácia Pontis n.o. žiadnu kontrolu a nenesie zodpovednosť voči vám, pokiaľ ide o uverejnenie takýchto osobných údajov inými používateľmi.

Otázky a pripomienky

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne dokumentu Zásady ochrany osobných údajov alebo procesov darovania a stránok programu TechSoup Slovensko, neváhajte nás kontaktovať:

Nezisková organizácia Pontis n.o. – program TechSoup Slovensko
Zelinárska 2, 821 08 Bratislava
info@pontisno.sk

+421 948 016 123

 

Pravidlá aktualizácie Zásad ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov sú predmetom občasnej revízie. Ak vykonáme podstatné zmeny v týchto Zásadách, budeme vás informovať prostredníctvom rozhraní webových stránok. V prípade, že máte Účet a zadali ste e-mailovú adresu, zašleme vám tieto informácie o zmenách aj e-mailom. Za všetkých okolností sú teda klienti TechSoup zodpovední za udržanie aktuálnosti zadanej e-mailovej adresy. Ak posledná e-mailová adresa, ktorú ste nám poskytli, nie je platná, alebo z akéhokoľvek dôvodu nie je schopná prijať naše oznámenie (ako je popísané vyššie), bude nami odoslaný e-mail obsahujúci všetky oznámenia alebo upozornenia považovaný za doručený.

Akékoľvek zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov budú platné okamžite pre nových používateľov našich webových stránok. V iných prípadoch bude upravené znenie Zásad ochrany osobných údajov účinné od doby tridsať (30) dní potom, ako bolo upozornenie na zmeny zverejnené alebo odoslané. Váš ďalší prístup na webové stránky alebo používanie služieb po uplynutí tejto doby bude znamenať súhlas s upravenými Zásadami ochrany osobných údajov.

 

Antidiskriminačná politika

Organizácia musí byť otvorená a nediskriminujúca. Program TechSoup Slovensko, rovnako ako celá medzinárodná partnerská sieť TechSoup, je organizácia poskytujúca rovnaké príležitosti a nedovolí diskrimináciu na základe veku, etnického pôvodu, pôvodu, pohlavia, národného pôvodu, zdravotného postihnutia, rasy, veľkosti, náboženstva, sexuálnej orientácie, socioekonomického pôvodu ani akéhokoľvek iného štatútu, ktorý zakazuje platné právo.
Aby mohli organizácie získať zdroje poskytované cez program TechSoup, musia byť ochotné a schopné potvrdiť, že nediskriminujú zo žiadneho z vyššie uvedených dôvodov. Do úvahy sa môžu brať aj externé dôkazy, ako sú napríklad negatívna reklama alebo sociálne médiá, ktoré odhaľujú takúto diskrimináciu, nenávistné prejavy alebo neúctivé alebo šikanujúce správanie, ako ich určuje TechSoup na základe vlastného uváženia. TechSoup si týmto vyhradzuje právo kedykoľvek odmietnuť poskytnúť službu z akéhokoľvek dôvodu.
Na organizácie sa budú vzťahovať aj ďalšie požiadavky zo strany firemných partnerov, ktorí môžu požadovať súhlas so svojimi vlastnými antidiskriminačnými politikami.


Tieto zásady ochrany súkromia boli naposledy aktualizované dňa 14. 2. 2020.

 

X
{link_name} zabezpečuje všetky procesy posudzovania a služby pre zákazníkov programu TechSoup Slovensko. Navštívte stránku {link_name}arrow