Obmedzenia:

 • Množstvo: organizácia môže požiadať o akýkoľvek počet licencií, ktorý potrebuje.
 • Rozpočet: žiadosť o softvérový dar nie je limitovaná veľkosťou rozpočtu organizácie.
 • Iba neziskové organizácie a knižnice: ponúkaný produkt je dostupný iba pre oprávnené neziskové a charitatívne organizácie a verejné knižnice podľa pravidiel programu TechSoup, ktoré ho využijú na podporu svojej činnosti. Verejné knižnice musia byť zapísané v registri verejných knižníc, vedenom na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.
 • Neoprávnené typy organizácií: nasledujúce typy organizácií NIE SÚ oprávnené žiadať o produkty v tomto programe darovania:
  • Základné, stredné a vysoké školy a súvisiace organizácie
  • Organizácie zaoberajúce sa legislatívnymi a politickými aktivitami
  • Štátne organizácie a agentúry
  • Záujmové spolky (hobby kluby)
 • Antidiskriminačná politika: organizácia, ktorá obhajuje, podporuje alebo praktizuje diskrimináciu na základe veku, etnického pôvodu, pohlavia, národnosti, zdravotného postihnutia, rasy, vzhľadu, náboženstva, sexuálnej orientácie alebo socioekonomického statusu, nie je oprávnená na účasť v tomto programe darovania a na využitie ponuky. Organizácia musí byť schopná a ochotná doložiť, že nediskriminuje na základe žiadneho z uvedených dôvodov.
 • Prípadová štúdia: organizácia, ktorá prijme softvérový dar od spoločnosti Zoner, musí byť ochotná a schopná poskytnúť spoločnosti informácie na účely vytvorenia prípadovej štúdie alebo posudku na darovaný program a k spracovaniu marketingových materiálov.
 • Distribúcia produktov:
  • Produkty budú v rámci tohto programu distribuované iba oprávneným organizáciám, nie jednotlivcom.
  • Prijímajúca organizácia nemôže produkty spoločnosti Zoner získané cez tento program darovania akokoľvek previesť, darovať ich alebo predať.
X
{link_name} zabezpečuje všetky procesy posudzovania a služby pre zákazníkov programu TechSoup Slovensko. Navštívte stránku {link_name}arrow